Zijn de Amerikaanse verkiezingen nu gestolen of niet?

fraude amerikaanse verkiezingenVandaag vond de inhuldiging plaats van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.

De man die daar nooit had mogen staan als de verkiezingen eerlijk waren verlopen.Het is met de Amerikaanse verkiezingen een beetje zoals met corona. Iedereen weet dat de boel wordt bedonderd, maar allemaal kijken ze de andere kant op.

Het gaat er bij de Amerikaanse verkiezingen niet om of je voor of tegen Trump bent, het gaat erom dat er in ieder geval nog de schijn van een democratie wordt hooggehouden door de uitgebrachte stemmen eerlijk te tellen, wat niet gebeurde.

Wij hebben al eerder uitgebreid geschreven over de Amerikaanse verkieizingsfraude en hoe de sporen ook weer naar Nederland leiden.

Vandaag een analyse door Henk Huitsing (dank!) van de gebeurtenissen in Amerika rondom de verkiezingen afgelopen november.


De presidentsverkiezingen in de Verenigde staten van 3-11-2020

"Whenever you do a thing, act as if all the world were watching."
— Thomas Jefferson —

Op 3 november 2020 werden in Amerika presidentsverkiezingen gehouden tussen Donald Trump, zittend president en Republikeins kandidaat, en Joe Biden, Democratisch kandidaat. De uitslag wordt bepaald door de uitslag per staat, waarbij alleen de partij met een stemmenmeerderheid het aantal voor een staat aangewezen kiesmannen mag leveren. Wie minimaal 270 kiesmannen heeft, heeft automatisch de meerderheid en wordt president. Tenzij…

De verkiezingen werden gekenmerkt door een groot aantal poststemmen naast het persoonlijke stemmen op de stembureaus.

Joe Biden eindigde op 306 kiesmannen en Donald Trump op 232, wat een heel groot verschil is en ook een heel onverwacht verschil; onverwacht in meerdere opzichten. Eerder hadden de Republikeinen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zetels gewonnen. In de loop van de verkiezingsavond liep Donald Trump aanzienlijk uit op zijn tegenstander en uiteindelijk was het aantal stemmen voor Trump meer dan een zittend president ooit had gekregen. Hoe was die grote zege van Joe Biden en de Democraten dan te verklaren? Dat heeft natuurlijk mede te maken met de verdeling van kiesmannen over de staten. Maar Biden maakte vooraf een markante en wellicht bedenkelijke opmerking:  
 • “Shared on Facebook and Instagram days leading up to the 2020 U.S. general election, posts show a clip of Joe Biden saying, ‘We have put together I think the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.”

REUTERS. Fact check: Clip of Biden taken out of context to portray him as plotting a voter fraud scheme. By Reuters Staff. October 29, 20205:20 PM

Reuter stelt in hetzelfde bericht dat de ‘posts’ valselijk suggereren dat Biden hiermee verkiezingsfraude erkend:
 • The posts valselijk aks if the video shows the Democratisch presidentieel kandidate “adamiet(ting) to voter fraud.’”

Zegt hij dan iets anders? Nee, er staat niet bij dat het de presidentsverkiezingen zou betreffen. Maar er waren geen andere verkiezingen op handen. Trump had vooraf aangekondigd dat er op 3 november wel degelijk fraude zou plaatsvinden. Was er dan iets wat hij wist? Of was het gewoon politieke verdachtmaking? Om op de hamvraag uit te komen: Is er fraude gepleegd op 3 november of niet? Die vraag hangt niet af van of je Democraat of Republikein bent. Er bestaat zoiets als feitelijk bewijs en als dat wordt geleverd, dan is er sprake van fraude. Ook als dat niet wordt geleverd, kan van fraude sprake zijn, maar is die niet aantoonbaar bewezen. Als de feiten niet worden aangetoond kan het natuurlijk ook zo zijn dat er geen fraude is gepleegd.

Het is belangrijk om vooraf te weten wat als fraudefeiten kunnen worden aangemerkt. Uiteraard mag het aantal uitgebrachte stemmen het aantal kiesgerechtigden niet overschrijden; wel minder zijn, maar niet meer. Ook mogen alleen kiesgerechtigde mensen stemmen en geen niet-kiesgerechtigden. Ook mogen kiesgerechtigden maar één keer stemmen. Dat gaat voor elke verkiezing op. Critici stellen dat al deze feiten bewijsbaar zijn overtreden.

Dan is er het controleproces van het stemmenaantallen, waarbij beide partijen waarnemers hebben in de controlegroep. Critici, waaronder getuigen uit tientallen controlegroepen in de centrale stemverwerkingslokalen, stellen dat republikeinse waarnemers grootschalig werden dwarsgezeten, dat hun meldingen van overtredingen niet werden serieus genomen en dat velen werden weggestuurd. Honderden waarnemers hebben getuigenissen onder ede afgelegd. Dat zijn allemaal ernstige aantijgingen. Maar er was nog meer.

Om 10 uur in de avond van 3 november stond Trump ruim aan kop. Maar ‘s nachts was die voorsprong verdwenen. Op TV zou  zien zijn geweest dat er in de kolommen van Trump en Biden (van een of meer staten) een wisseling van aantallen stemmen optrad ten gunste van Biden. Die wijziging zou gepaard gaan met een zichtbare flits. Was dit allemaal niet waar? Was dit gebaseerd op Republikeinse frustratie? Politiek spel?

Er zijn vanaf november tientallen  getuigenonderzoeken, data- analyses en auditonderzoeken geweest, maar begin januari 2021 waren de uitslagen in de staten formeel nog ongewijzigd. Veel Republikeinse gouverneurs en ‘secretaris of state’ die de uitslagen voor hun staten hadden vastgesteld hebben deze uitslagen na de fraudeaantijgingen nog gewoon bevestigd. Bovendien zou het bewijs toch ten minste eenmaal door een rechtbank moeten zijn gehonoreerd!? Maar dit is niet gebeurd. De belangrijke media in de VS gaven ook voortdurend aan dat er geen bewijs was. Wa is er nu waar?

Ten opzichte van het begrip bewijs is er een verschil in bewijs dat is aangetoond in een wetenschappelijk onderzoek en bewijs dat wordt bevestigd via een gerechtelijke zaak. Ook daar moeten we naar kijken. Wetenschappelijk onderzoek kijkt naar de daadwerkelijke situatie in de data en de systemen alsook naar de verrichte handelingen rondom de stemmenverwerking. De rechter kijkt naar toetsing aan de wet en naar daderschap.

In één opzicht wijzen de onderzoeken duidelijk uit dat er iets vreemd aan de hand is. Dat is de stemmenafname van Trump in absolute zin na het tijdstip van ca. 22.00 uur in de avond van die 3e november. Niet alleen haalde Biden Trump in, ook liep het aantal stemmen van zelf Trump terug! En dat is onmogelijk voor een verkiezingstussenstand. Trump kan in relatieve zin zijn voorsprong verliezen maar niet in absolute zin een aantal stemmen verliezen. Getelde stemmen zijn getelde stemmen. Daar kan in een latere fase geen terugloop in ontstaan. Een voorbeeld hiervan: analisten ontdekten in drie counties in Georgia een gezamenlijke verschuiving van circa 12000 stemmen die bij Trump werden afgetrokken en bij Biden werden bijgeteld.

Een andere data-analist ontdekte  dat de stemcomputers van Dominion, waar ook fraude aan wordt toegeschreven, alleen werden gebruikt in counties met een grote Trumpaanhang en niet in counties met een grote Biden aanhang. De VS telt ca. 3000 counties. De analist  had ook een model ontworpen om de uitslag te vergelijken met prognoses. Het model, waarin 50-50 % het evenwicht vertoont, stelt dat een stemverhouding van 53 –tegen 47 % een redelijke marge zou zijn. Zo’n overwinning zou voor Biden al een verrassing zijn, gezien de prognoses en de eerdere stemmenwinsten van de Republikeinen in zowel Senaat als Huis van Afgevaardigden. Hij ontdekte echter dat Biden in een aantal counties 90 % of meer van de stemmen had en enkele keren zelfs meer dan 100%! In die laatste gevallen haalde Trump vanuit Bidens’ optiek (als we zijn aantal op 100 % zouden stellen) een negatief stemmenaantal, wat in de praktijk natuurlijk onmogelijk is. In Wisconsin werd het toegestane foutenpercentage bij de verkiezingen vastgesteld van 68,05%.  Formeel is door richtlijnen van de Federal Election Commission een foutpercentage vastgesteld van 0,0008 % ofwel 1 op 250.000 stemmen.Deze video is verwijderd. Wel is bij de auteur een transcript beschikbaar

Een bureau voor data-analyse beoordeelde het gebruik van Dominion in Wisconsin als volgt: ‘We concluderen dat het Dominion Stemsysteem opzettelijk en doelbewust is ontworpen met inherente fouten om systemische fraude te creëren en verkiezingsresultaten te beïnvloeden. Het systeem genereert opzettelijk een enorm hoog aantal stemmenfouten. De elektronische stembiljetten worden vervolgens overgedragen voor beoordeling. De opzettelijke fouten leiden tot massale beoordeling van stembiljetten zonder toezicht, zonder transparantie, en geen audittrail. Dit leidt tot kiezers- of verkiezingsfraude. Op basis van onze studie hebben we ge concludeerd dat het Dominion Voting System in Michigan niet mag worden gebruikt.
 • Allied Security Operations Group Antrim Michigan Forensics Report REVISED PRELIMINARY SUMMARY, v2 Report Date 12/13/2020.
En ander belangrijke kwestie is de ontdekking van de aansluiting van stemverwerkingscomputers op het Internet! Dat is niet alleen zeer ongewenst voor iets integers als verkiezingen, maar is ook streng verboden. Niet alleen kunnen zo de uitslagen van buitenaf worden gemanipuleerd, ook kunnen de data via het Internet naar elders worden getransporteerd, zelfs naar het buitenland. Dat laatste is bewezen gebeurd. Dat wil zeggen: bewezen volgens de onafhankelijke analisten en auditoren en ook door juridische onderzoekers van de president. De data-analist voor Wisconsin stelt: ‘De Dominion ImageCast Precinct (ICP) -machines hebben de mogelijkheid te zijn verbonden met internet (zie afbeelding 11). [En wel] door een netwerkscanner aan te sluiten op de ethernet-poort op de ICP-machine en het maken van Packet Capture-logboeken van de machines die we hebben onderzocht; dit toont de mogelijkheid aan om verbinding te maken met het netwerk, een Application Programming Interface (API) (een gegevensuitwisseling tussen twee verschillende systemen) op te roepen en web (http) verbindingen met de Election Management System-server te maken.’
 • Allied Security Operations Group Antrim Michigan Forensics Report REVISED PRELIMINARY SUMMARY, v2 Report Date 12/13/2020

De belangrijkste dataopslag was gerealiseerd op de servers van de CIA in Frankfurt, Duitsland. Dit is een bewijs dat de internetfunctie daadwerkelijk was gebruikt. Bekend is dat de CIA zich vaak anti-Trump heeft opgesteld. Kort na de ontdekking van het datatransport naar Frankfurt heeft een brigade van de Special Forces in november 2020 via een overval de data uit Frankfurt teruggehaald. Daarbij kwamen zes militairen om het leven en ten minste één door de CIA ingehuurde bewaker. De bewakers bleken Afghaanse guerrillastrijders te zijn. Behalve Duitsland worden nog andere landen beschuldigd van inmenging in de verkiezingen, ten minste: China, Iran, Servië, Venezuela en Nederland. Ons land vanwege de betrokkenheid van de via Venezuela geleverde verkiezingssoftware van SmartMatics. In ons land opereerde dat bedrijf vanaf de Amsterdamse Zuid-As. Over de fraudegevoeligheid van de SmartMatics software verwijst de Michigan-analyse naar een wetenschappelijk gepubliceerde en via peer review getoetste analyse van een uit Venezuala afkomstige professor.

Deze aantijgingen zijn zeer serieus. Een absolute terugval in stemmenaantallen, een percentage van meer dan 100 % van de stemmen, een wisseling van een exact aantal stemmen in bepaalde counties, een bewust gebrekkig gemaakt verwerkingssysteem en een internetaansluiting op de stemverwerkingsmachines zijn grove schendingen van de verkiezingsintegriteit en van de Constitutie.

Afgezien van deze zaken, zijn er honderden getuigenverklaringen afgelegd door waarnemers in de centrale stemverwerkingscentra over dubbele tellingen, ontbrekende handtekeningen, afwezigheid van de via de post ingekomen enveloppen die bij de stembiljetten behoren, afwijkende papiersoorten van de biljetten. Dat zullen meestal Republikeinse waarnemers zijn geweest, maar niet allemaal. Daarnaast is er bewijs van grootschalig weggegooide Trumpstemmen, waarvan een deel is teruggevonden. Via de post blijkt er te zijn ‘gestemd’ door overledenen, minderjarigen, mensen die de staat in kwestie al hadden verlaten, mensen die nooit in de staat in kwestie woonachtig waren, en zo meer. Tegen dit massale poststemmen was begin deze eeuw al serieus gewaarschuwd door de Democratische oud-president Jimmy Carter. Hij benadrukte toen de grote mogelijkheid tot fraude. Bekend is ook dat grote partijen stembiljetten in China zijn besteld.

 Bekend is dat de Democraten in 2019 het bedrijf Dominion hebben aangeschreven over het gebrek aan transparantie en databeveiliging. Zij waren daarvan op de hoogte vanwege de interne verkiezingen voor een presidentskandidaat in 2015. Dominion was ingezet bij de Democratische kandidaatsverkiezingen tussen Hillary Clinton en Bernie Saunders, waarbij Saunders verloor. Naar nu bekend is werd daarbij fraude toegepast. Saunders weet dit, maar heef nooit geprotesteerd.

Onderzoek naar de verkiezingssystemen leerde, dat zij niet waren uitgerust met logfiles, zodat de automatische transacties niet in het systeem terug te vinden zijn: er zijn geen data en metadata over te vinden, geen tijdstempel, niets! Dus ook niet over wijziging van transacties.

In Georgia heeft een bewakingscamera vastgelegd hoe na sluitingstijd vier personen achterbleven. Zij trokken onder een compleet met een kleed bedekt verrijdbaar tafeltje (dat nog voor de sluiting naar binnen was gereden, waarschijnlijk  als ‘extra uitleg tafel’) vier boxen vandaan. Daarin zaten duizenden stembiljetten die alsnog werden ingevoerd. Alles is op camera vastgelegd.

Ten veel staten zijn de vertegenwoordigers aangewezen door de gouverneur en/of secretary of state’,  terwijl de Constitution aangeeft: “Each state shalle appoint, in such a manner as the legislator thereof may direct, a number of electors equal tot he whole number of Senators and Representatives to which the state may be entitled in the congress…’. De ‘legislator is het Wetgevend lichaam van een individuele staat in de VS. Zeker in Georgia Michigan Pennsyllvania en Wisconsin is deze overtreden. Desondanks wordt een ieder die daarop wijst in de belangrijkste media zwart gemaakt.

Het feit dat na vaststelling van dit bewijsmateriaal door juristen, auditors, forensische onderzoekers, en data-analisten geen rechtszaak werd gevoerd en geen gouverneur of ‘secretary of state’ terugkwam op de acceptatie van de uitslag, moet niet worden verward met het idee dat de bewijsconclusies onterecht zouden zijn, omdát er geen  rechtszaken volgden. Juridische en wettelijke toetsing heeft formeel nooit plaatsgevonden. Je zou dit kúnnen opvatten als aanwijzing dat de bewijzen niet serieus waren, maar beter is het om de beroemde uitspraak ter hand te nemen van Sherlock Holmes (hem in de mond gelegd door zijn schepper Arthur Conan Doyle): 
 • ‘When you have excluded the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be truth.’
Wat zou er onmogelijk zijn? Dan moeten we uitgaan van de houding van het grote publiek. Het feit van zo’n grootschalige fraude alleen al is voor de meeste mensen ondenkbaar. Het feit dat er geen rechtszaak is gevoerd zou dat kunnen bevestigen, want als er fraude was geweest, dan zou een rechter zich daar toch over buigen? Het feit dat zelfs veel Republikeinen in de afzonderlijke staten Trump niet steunen, pleit ook al niet voor Trump en daarmee wellicht ook niet voor fraude. Het feit dat ze na de aantijgingen van fraude niet op hun standpunten terugkwamen, bevestigt voor de mensen de zekerheid van hun standpunt. Het feit dat de belangrijke media de aantijgingen van fraude zo massaal als onwaar hebben bestempeld, ondersteunt dit algehele beeld. Dat beeld heeft post gevat in de hoofden van velen in Amerika en daarbuiten. Ook in ons land. De Nederlandse media hebben geen kritische beschrijving van het stemmenonderzoek gegeven en hebben de Nederlandse bevolking wellicht de feiten onthouden.

Om deze berichtgeving en achterliggende gedachten en grondslagen als waarheid uit te sluiten, is een kritische stellingname nodig. Kan deze stellingname onmogelijk waar zijn? Kan zo’n grootschalige fraude alleen maar niet zijn gebeurd, omdat de media ons daar over hebben bericht zoals ze dat deden? Vanuit de media lijkt het onmogelijk dat Trump heeft gewonnen. Hoe sluiten we dit uit? We moeten daar een belangrijke stap in ons denken voor overwinnen. Stel dat de media de waarheid niet spreken?

Wat zou er als onmogelijk kunnen worden beschouwd? Laten we tien punten (2 t/m 11) omschrijven, waarbij punt 1 uiteindelijk als de onwaarschijnlijke conclusie wordt getoetst:

Onmogelijk zou zijn:
 1. -dat de media de waarheid niet spreken
 2. -dat de rechtbanken geen zaken accepteerden terwijl het bewijs gewoon rechtsgeldig was
 3. -dat het aantal Trumpstemmen laat in de avond in absolute zin terug liep
 4. -dat de Republikeinse statenleiders zich ondanks fraude tegen hun eigen Republikeinse president hebben gekeerd
 5. –dat er wisselingen van stemmenaantallen hebben plaatsgevonden
 6. -dat er in enkele districten meer dan 100 % Biden-scores zouden zijn geweest
 7. -dat er massaal stemmen zijn weggegooid
 8. –dat na sluitingstijd van de stemverwerkingslokalen alsnog stemmen zijn toegevoegd
 9. -dat er een internetaansluiting zou zijn geweest waardoor de verkiezingsdata in het buitenland zouden liggen
 10. -dat de Amerikaanse regering zelf zo weinig grip op de verkiezingen van een president heeft
 11. -dat China grote invloed op de verkiezingen zou hebben gehad
In de ogen van veel mensen zijn dit allemaal ongeloofwaardige zaken.  Wat sluiten de onderzoeken nu als onmogelijk uit?

Ten minste aantoonbaar in de data-analyses:

nr. 3: -dat het aantal Trumpstemmen laat in de avond absolute zin terug liep.
nr. 5: –dat er wisselingen van stemmenaantallen hebben plaatsgevonden
nr. 6 -dat er in sommige districten meer dan 100 % Biden-scores zouden zijn geweest
nr. 7 -dat er massaal stemmen zijn weggegooid

Conclusies:

Er is vond absolute terugloop van Trumpstemmen plaats            - Fout    dit gebeurde wel
Er vond geen wisseling van stemmen van de kandidaten plaats  - Fout    dit gebeurde wel
Er waren geen districten met meer dan 100% Biden stemmen    - Fout    dit gebeurde wel
Er zijn niet massaal Trumpstemmen weggegooid                         - Fout    dat gebeurde wel

Ten minste aantoonbaar via de ICT-audits:

nr. 9: -dat er een internetaansluiting zou zijn geweest waardoor de verkiezingsdata in het buitenland zouden liggen

Conclusie:

Er was geen sprake van een Internetaansluiting                               - Fout    die was er wel  
Ten minste aantoonbaar via de bewakingscamera:
nr. 8. –dat er na sluitingstijd alsnog stemmen zijn toegevoegd

Conclusie:

Er zijn na sluitingstijd geen stemmen toegevoegd                           - Fout    Dat gebeurde wel

Zijn deze punten als fraude te bestempelen? Alle punten gingen ten koste van Trump en ten gunste van Biden. Ja, dan is er fraude gepleegd. De aanwezigheid van het Internet is bovendien een zeer zware overtreding volgens de Constitutie die gelijk staat aan landverraad.

Dit concluderende, moet het wel zo zijn, dat de landsregering weinig grip had op de organisatie van de verkiezingen (punt 10). Het waarom hiervan aan te tonen, is een onderzoek op zich.

 Ook moeten we stellen dat  leiders in de Republikeinse staten zich tegen hun president bleven opstellen, óndanks het vaststellen van fraude door wetenschappelijke onafhankelijke onderzoekers zoals de data-analisten (punt 4).

Als er vanuit wetenschappelijk oogpunt fraudebewijs is aangetoond, dan is er sprake van bewijs, ongeacht of dit door rechtbanken wordt geaccepteerd, bekrachtigd of verworpen. Rechtbanken beoordelen bewijs op juridische grondslag met betrekking tot het daderschap (punt 2). En het niet via een rechtbank toetsen van bewijs heeft niets te maken met een ontkenning van de bewijsstatus.

De Chinese invloed is een lastig aantoonbaar feit, buiten de uit China afkomstige stembiljetten, wat overigens bij wet verboden is. Alle betrokken materialen moeten in Amerika zelf worden geproduceerd!

Als al deze onmogelijkheiden toch waar zijn gebleken, dan moet het ondenkbare en in onze ogen wellicht onwaarschijnlijke, namelijk dat de media onwaarheid hebben gesproken, wel de waar zijn.

Dat is de conclusie en die zal voor menigeen ongeloofwaardig of onverteerbaar zijn. Maar op basis van de analyse is hij onvermijdelijk.

Het gaat hier niet om een pro-Trump standpunt. Als de fraude daadwerkelijk zo’n omvang heeft, is dit een finale aanslag op de Amerikaanse democratie, ongeacht wie voor de fraude verantwoordelijk is. In de eerste plaats is een dergelijke fraude een bedrog naar de Amerikaanse bevolking en in de tweede plaats een grove schending van de Constitutie, waar de rechtsorde toch in wordt bewaakt.

Henk Huitsing

2021-01-13
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl