Er is niet veel tijd meer, het derde deel

Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën.

Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is.


Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Na deel 1 en deel 2, vandaag het derde deel in een serie artikelen van Gerrit Stanneveld,  de man die al vaker op deze site artikelen publiceerde, voornamelijk gericht op de eindtijd in combinatie met zijn christelijk geloof. 

In Causaliteit Deel 1 heb ik op het einde twee vragen gesteld, of het zin heeft dat ik deze stukjes schrijf en of er een draag vlak is onder gelijk gestemden Christenen om met weinig geld een Bio-boerderij op te zetten, in bijvoorbeeld Hongarije. In het totaal hebben dertien mensen gereageerd, sommige met een vraag, anderen alleen om te laten weten dat ze mijn stukjes wel op prijs stelden en dat ze het idee van een Bio-boerderij wel goed vonden. Alle dertien reacties waren positief en afkomstig van leuke mensen, voor zover ik dat aan de hand van een eerste mail kan beoordelen. Een mevrouw verzocht om contact en gister hebben wij twee a drie emails met elkaar uitgewisseld mbt het geloof. En dat maakte bij mij weer iets pijnlijks zichtbaar, namelijk het onoverkoombare verschil in theologische standpunten, iets waarmee ik nou al tien jaar bots met op een na, alle Christenen en volgers van Jezus.

En met die verschillen wil ik nou graag beginnen, want voor mij zijn het onderwerpen die mij al jaren bezig houden.

Met stip op een staat de stelling van De Drie-eenheid. Dus dat de Vader, de Zoon, en De Heilige Geest, "EEN" zijn, en als dus danig door mensen aanbeden word.

Op twee staat de stelling van de Opname. Veel Christenen geloven wereldwijd dat zij voor de aanvang van de 7 jarige regeer periode van de antichrist door Jezus van de aarde worden weggenomen en dat zij dus niet door de grote verdrukking heen hoeven te gaan. Dan zijn er nog die geloven dat de Opname halverwege de 7 jarige regeer periode zal zijn. En de laatste groep geloofd dat de Opname aan het einde van de 7 jarige regeer periode zal zijn. De Pro, De Mid, en De Post- tribulation. 

xxx

Deze Opname is een hele lastige voor mij, maar als je mij een pistool op mijn hoofd zou zetten en zou zeggen, nee, je moet kiezen. Dan valt voor mij die eerste optie meteen af. Waarom denk ik dat? Kan ik dat aan de hand van de Bijbel onderbouwen, en zo ja, hoe dan? Het verhaal van de Twee Getuigen is hierin onmisbaar;  

Wij weten dat de antichrist pas in een tijd van chaos, wereldwijde sociale onrust, oorlog..? Op het wereldtoneel zal verschijnen, want daar gaat hij ogenschijnlijk een einde aanmaken, zo zal die 'goed-zak' vrijwel het grootste gedeelte van de mensheid voor zich weten te winnen en te misleiden, hij zal letterlijk beschikken over boven natuurlijke krachten en het schijnbaar onmogelijke, mogelijk maken. In die eerste drie en een half jaar verschijnen De twee Getuigen op het wereld toneel. Deze hebben in principe maar een taak, dat is om het restant, een derde van de GOD's volk daadwerkelijk terug te brengen bij GOD, door dat ze de ECHTE Jezus erkennen als De Zoon Van GOD.

Openbaring 11:3

“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”

Maleachi 4:5-6

“Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.”

Die een derde wat overblijft dat is de bruid, dat is de gemeente van GOD, het zaad van Abraham. Alle heidenen wereldwijd hebben door het Bloed van De Heer Jezus de mogelijkheid gekregen om door berouw, vergeving van zonde, en door pure Genade de kans gekregen om tot dit zaad van Abraham te horen. Dit is GOD's oogappel. (leest u mee.. Jehovah's getuigen) Dit is de essentie van het Nieuwe-Verbond. En de regenboog heeft hij in gesteld als een 'reminder'. Twee derde van de inwoners van Israel zullen omkomen en hun laatste adem uit blazen.

Zacharia 13:8-9

En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Dit deel zal niet door de grote verdrukking heen gaan, GOD neemt hun weg en brengt ze in de woestijn in zekerheid, buiten het bereik van de antichrist en zijn handlangers.

Openbaringen 12:14

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

Omdat de antichrist en zijn volgers dan zo kwaad word dat hij de oogappel van GOD niet kan uitmoorden, en daarmee beseft dat hij verloren heeft gaat hij tekeer tegen alle overgebleven die het getuigenis van GOD en Jezus hebben afgelegd.

Openbaring 12:17

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

Openbaring 17:6

En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

Openbaring 20:4

En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Als er een Opname is voor de Grote verdrukking, welke zijn het dan die hier onthoofd worden..? Want je kunt lezen dat het gelovigen zijn die onthoofd zijn in de periode van de antichrist, omdat zei het teken van het beest niet genomen hebben en zijn beeld niet aanbeden hebben.

De Twee Getuigen zullen aan het einde van de eerste drie-en-een-half-jaar door de antichrist vermoord worden. De antichrist ruimt de lijken niet op en stelt ze aan de hele wereld ten toon. De hele wereld zal ze zien liggen. (sateliet TV en internet wat dit mogelijk maakt, weer een profetie die in vervulling is gegaan) Jehovah's getuigen verminken dit verhaal door te onderwijzen dat de twee getuigen twee JG waren die in de jaren twintig in Amerika hebben geleefd. toen was er geen internet en sateliet TV. En toen heeft niet de hele wereld dit kunnen zien. En dan naar drie en een have dag maakt GOD ze weer levend en zet ze op hun voeten, en voor het oog van de hele wereld worden ze opgenomen in de Hemel. En door dat wonder komt het restant in Israel tot het ware geloof.

Openbaring 11:11-12-13

En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

Is Jezus GOD, of is hij De Zoon van GOD...?

Over de hele wereld word onderwezen dat Jezus GOD is en GOD Jezus. Hier mee word de doctrine onderuit gehaald van de Vader EN de Zoon..dus niet Vader/Zoon... Ik behoor tot die kleine groep "Christelijke-fundamentalisten" die de Bijbel letterlijk neemt. Waar komt dat woord fundamentalisten oorspronkelijk vandaan? In het begin van 1900 zijn in Amerike een groep getrouwe Bijbel deskundige bij elkaar gekomen en hebben een verklaring opgezet en ondertekend dat aan een paar onderwijs stellingen van de Bijbel nooit afbreuk mag worden gedaan.

Zo als dat Jezus de Zoon van GOD is.
Dat Jezus uit de Maagd Maria geboren is.
Dat HIJ voor onze zonden aan het kruis vermoord is.
En dat hij na drie dagen uit de dood is opgestaan, en leeft, en bij zijn Vader in de hemel is, en een tweede keer terug komt naar de aarde.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. (700 jaar voor Christus)

Mattheus 1:23

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Zacharia 14:4

En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Openbaring 1:7

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

2 Johannes 1:7

Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist

2 Petrus 3:3-4

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? (terugkomst) want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. ( JG onderwijzen dat Jezus geen tweede keer meer terug komt.)

Dus ik geloof dat de Bijbel woord voor woord waar is en dat er geen ruimte is voor eigen interpretatie! Wat zelfs een hele erge zonde is waardoor je GOD's koninkrijk niet zult beërven.

Openbaring 22:18-19

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

Waarom word onderwezen dat Jezus GOD is en GOD Jezus..?

Wij weten dat het zaad van satan al eeuwen bezig is met de voorbereidingen van het vijfde en laatste wereld rijk, het rijk van de antichrist. Dat door de voeten van het beeld van de profeet Daniël word gesymboliseerd. Het rijk van ijzer en leem, wat zich wel door zaad zal vermengen maar wat zich niet aan elkaar zal hechten. (..sounds familiar..?) Het rijk dat door GOD zelf vernietigd zal worden.

Daniël 2:43

En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.

xxx

Dat laatste en vijfde wereld rijk dat is wat de laatste generatie gaat mee maken, en die laatste generatie zijn wij...! Het is voor mij onbegrijpelijk dat de wereld hier doof en blind voor is.

Jesaja 6:9

Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. 

In dat laatste wereld rijk (NWO) word de antichrist de wereld leider, (zijn hoofd verblijf zal zijn in Israel, in de derde tempel) met een wereld leger, een wereld currency, (digitaal) en een wereld religie.

In die wereld religie worden alle geloven op een hoop gegooid en gesteld dat er maar een GOD is, en daar zit nou het probleem voor de globalisten (satanisten) want de god van de islam (allah) heeft geen zoon. Dus Jezus moet verdwijnen, en ook iedereen die de leerstelling van Jezus verkondigt. En een manier om Jezus te laten verdwijnen is door te stellen dat Jezus...GOD is...en GOD Jezus. Op die manier ondermijnd je de doctrine van De Vader EN De Zoon. dus niet vader/zoon.

1 Johannes 2:22-23

Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

Buiten het zicht om van de wereld (MSM) heeft paus bergoglio in Feb/Maart 2019 in Abu Dhabi een verdrag getekend (duivels-pact..?) met de leiders van de islamitische wereld.

xxx

«  Wij richten ons  », aldus het document, «  tot intellectuelen, filosofen, mensen van de godsdienst, kunstenaars, beheerders van de media en mensen van de cultuur overal ter wereld, opdat zij de waarden zouden terugvinden van vrede, rechtvaardigheid, goedheid, schoonheid, broederlijkheid onder de mensen en samenleven, en dat zij het belang van deze waarden zouden affirmeren als laatste redmiddel voor iedereen [sic] en overal proberen te verspreiden.  » 

Klinkt goed zou je zeggen he..niks mis mee..? Maar de essentie hiervan is dat iedereen die Johannes 14:6 aanhaalt wordt bestempeld als een extremist.

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Met dit pact zijn de fundamenten gelegd om iedereen die in het rijk van de antichrist getuigenis aflegt en spreekt over Jezus en GOD te veroordelen tot de doodstraf, door middel van onthoofding.

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

"so can you do the maths..."
De resolutie van straatsburg;  

xxx

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'
Johan cruijf.

Gerrit Stanneveld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl