De tijd van de komst van de antichrist is aangebroken (video)

De 70 jaar van Israël zijn om op 1 oktober 2019. Het wereld toneel is gereed en de acteurs hebben hun positie ingenomen, zou het werkelijk kunnen dat het gaat beginnen na 1 oktober..?

Het laatste rijk moet komen, het vijfde rijk, het rijk van de antichrist.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.


Eerder dit jaar hebben we een aantal artikelen gepubliceerd, geschreven door Gerrit Stanneveld, waarin deze aankondigde dat de komst van de antichrist niet lang meer op zich zou laten wachten.

Nu, zijn we een half jaar verder en lijkt die tijd te zijn aangebroken. Het volgende is wat Gerrit schrijft (dank!). 

Van Zondag avond 29 September tot Dinsdag avond 1 oktober 2019 is het Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar. Dit is anders dan 'normaal' want nou zijn de 70 jaar om sinds de oprichting van de staat Israel op 14 Mei 1948. Voor de GOD van Bijbel, YHWH, Yaweh, of Yehovah, zijn getallen en cijfers blijkbaar heel belangrijk..! Maar ook voor occultisten en kabalisten.

Denk bijvoorbeeld aan de boodschap van christine lagarde.

Het is het begin van het Joodse jaar 5780, het Joodse volk hanteert niet onze gregoriaanse kalender. Ook hebben zij maar 30 dagen in een maand zitten. Verder wordt gesteld dat met die berekening 'iets niet klopt'

Luister naar deze man vanaf minuut 41..:

Samengevat komt het hier op neer dat de 6000 jaar vrijwel om zijn, en dat er dus is geknoeid met de jaartelling. Vergeet niet dat het altijd de overwinnaars zijn die onze geschiedenis laten opschrijven.

Zelfs De Heer Jezus waarschuwt voor bepaalde figuren:

"Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb" (Openbaring 3:9).

Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden serieus begon met het lezen van de Bijbel had ik nooit kunnen vermoeden dat ik overtuigd zou raken dat de Bijbel werkelijk het woord van GOD is, door mensen geschreven, maar door GOD geïnspireerd. Jaren daarvoor had ik ook wel eens er doorheen gebladerd maar zonder dat het iets met mij 'deed'.

Eigenlijk meer gedachteloos zo als je ook door een magazine heen bladert als je ergens in een wachtruimte zit. Maar vijftien jaar geleden begon ik met een andere geestesgesteldheid. Eigenlijk wilde ik dat 'thema' voor eens en voor altijd afsluiten. In de afgelopen vijftien jaar heb ik dus de Bijbel van A tot Z, doorgelezen, oftewel, van het boek Genesis tot het laatste boek Openbaringen. En sommige Boeken verschillende keren, tot op de dag van vandaag.

Dingen die ik kon controleren die heb ik ook gecontroleerd, Want ik ben van mening dat als je iets verwerp moet je wel weten wat je verwerpt, als je iets verwerpt en je weet niet wat, dan vind ik dat niet intelligent. (nou ben ik al niet een van de slimste, want anders had ik niet bijna twintig jaar vast gezeten:) Wat mij de laatste tijd enorm fascineert zijn de Bijbelse profetieën, die wat al in vervulling (!) zijn gegaan, en die wat nog vervult moeten worden, in de nabije (?) toekomst. De Bijbel is ongeveer in een tijdbestek van plus minus 1600 jaar geschreven, door 40 verschillende auteurs waarvan de meeste elkaar niet gekend hebben. En toch sluiten alle 66 boeken naadloos op elkaar aan!

Het enige wat je echt nodig hebt om de Bijbel te lezen is liefde voor de waarheid. Of je nou een IQ van 90 hebt of van 140 maakt niet uit, als je liefde voor de waarheid voelt gaat het woord van GOD met jou 'werken'.

Wel zou ik aanraden om te beginnen met het Nieuwe testament.

Wat ik nou graag onder de aandacht wil brengen zijn de 70 (jaar) weken uit het Bijbel boek Daniël.

Met een ongelooflijke precisie  voorspelt GOD in Jeremia 25:8-11 de 70 jaar van de Babylonische ballingschap.

Daniël zoekt in gebed met een oprecht hart GOD en krijgt antwoord via de Engel  Gabriël (aartsengel).

Daniel krijgt visioenen door in dromen die hem zo verontrusten dat hij de slaap niet meer kan vatten. Visioenen die betrekking hebben op de eindtijd. Zoals u kunt lezen in het artikel van Wim Jongman voorspelt de engel Gabriël aan Daniel dat exact 483 jaar later de Heer Jezus Jeruzalem zou binnen rijden op een ezel tot de dood (moord) aan het kruis.

xxx

Hiermee zijn 69 jaar weken in vervulling gegaan. En dan gebeurt iets opmerkelijks, de tijd klok van GOD stopt...!  70 jaar na Christus wordt de tweede tempel verwoest, zoals weer voorspelt door Jezus.

Matthéüs 24:1-2 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zeide tot hen, Ziet gij dit alles niet? Voorwaar Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.

Dan in 132 na Christus komt het laatste Joodse verzet, bekend onder De Bar Kochba opstand. Hier bij worden meer dan 1.000.000 miljoen Joden vermoord door de Romeinen en geheel volgens de profetie van de Bijbel word het Joodse volk over de gehele aarde verspreid, en zegt GOD, ik zend ze een zwaard achterna. Ook dat is uitgekomen, geen enkel ander volk heeft van generatie op generatie zo veel te lijden gehad als dit volk. Maar zoals GOD de vloek over ze heeft uitgesproken zo zal HIJ ook in de eindtijd de zegen over ze uitstorten. Dit wordt al voorspelt in het Boek Deuteronomium door Mozes geschreven in de woestijn bijna 1500 jaar voor Christus.

Deuteronomium 30:1-5

1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;

2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.

4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.

5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.

Hier wordt bijna 3500 jaar van tevoren voorspelt dat het Joodse volk over de gehele aarde verspreid wordt en dat ze ooit weer (1948) terug zullen keren naar het land van hun voorvaderen.

Een prachtige anekdote over Deut. 30:5. In de hebreeuwse bijbel is Deut 30:5  het 5708e vers....en 5708 is het Joodse jaar voor 1948...!

Jeremia 30:3  Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.

Jesaja 43:5-7

1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.

3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.

4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.

5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.

6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;

7 Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.

Terug naar de 70 jaar weken. Met de dood (moord) op De Heer Jezus zijn dus 69 jaar weken in vervulling gegaan, toen stopte de tijd klok van GOD. Bijna tweeduizend jaar heeft het Joodse volk geen thuisland gehad tot 1948. Velen geloven dat de tijd klok van GOD toen weer is begonnen te lopen, ik geloof dat ook.

Nou moeten de laatste 7 jaar nog in vervulling gaan. Het laatste rijk moet komen, het vijfde rijk, het rijk van de antichrist. Die antichrist kan pas op het wereldtoneel verschijnen op de daarvoor bestemde tijd. In een tijd van chaos zal hij verschijnen, en ogenschijnlijk een einde maken aan die chaos. 

De 70 jaar van Israël zijn om op 1 oktober 2019. Het wereld toneel is gereed en de acteurs hebben hun positie ingenomen, zou het werkelijk kunnen dat het gaat beginnen na 1 Oktober..?

Zelf blijf ik leren en lezen en bidden om kracht en wijsheid (verstand) vooral in deze tijden waarin de telegraaf godsdienst en waanzin in adem noemt..

Als het in de toekomst een misdaad word om in de GOD van De Bijbel te geloven en in zijn Zoon....dan ben ik Schuldig..!

Kijk ook eens hier; 

en hier.


Gerrit Stanneveld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl