Niets is meer veilig, ook niet in je computer

In het kader van criminaliteit en veiligheid krijgt de overheid binnenkort via de wet onbeperkte mogelijkheden om in te breken op je computer (hacken dus).

Ze verkopen ons dit als: “Dit wetsvoorstel beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te verbeteren en te versterken”.


Op dit moment vindt er een zogenaamde consultatieronde plaats voor wetsvoorstellen waarmee opsporingsinstanties verregaande bevoegdheden krijgen. Waar dingen door diezelfde overheid nu ook al worden gedaan, maar dan heimelijk, krijgt het geheel zo een wettelijk kader.

Wat de regering ermee wil bereiken is “Wij willen gewoon alles van je weten en we willen onbeperkte toegang tot jouw computer zodat we precies alles kunnen volgen wat jij doet”. Het wordt ons wederom verkocht onder valse voorwendsels zoals de "computercriminaliteit aanpakken".

Zo staat er ondermeer in dat wetsvoorstel:

“Het wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en het Wetboek van Strafrecht (Sr). In de eerste plaats wordt voorgesteld een nieuwe bevoegdheid voor bepaalde opsporingsambtenaren te creëren om een geautomatiseerd werk, dat in gebruik is bij een verdachte, op afstand heimelijk binnen te dringen met het oog op bepaalde doelen op het gebied van de opsporing van ernstige strafbare feiten. Daarbij kan de beveiliging worden doorbroken of kunnen technische handelingen worden verricht om toegang te verschaffen tot het geautomatiseerde werk”.

Kortom, zo kan een opsporingsambtenaar binnenkort legaal inbreken op je computersysteem (legaal inbreken??). Het gaat echter nog veel verder, want:

“Ook kan heimelijk software worden geïnstalleerd met behulp waarvan op specifieke punten de beveiliging wordt doorbroken of omzeild en waarmee de versleuteling van gegevens ongedaan kan worden gemaakt”.

Als onze zogenaamde transparante overheid wetten maakt met het woord “heimelijk” daarin, dan is dat zoals de Duitsers zeggen “zum kotzen”. Maar, bovenstaande is klaarblijkelijk niet genoeg want dan volgt er nog:

“In de derde plaats wordt voorgesteld een afzonderlijke wettelijke bevoegdheid te creëren tot het geven van een bevel aan een verdachte tot het toegankelijk maken van versleutelde elektronische gegevens (hierna ook te noemen: decryptiebevel)”.

Natuurlijk zal dit soort zaken niet routinematig gebeuren (kuch) want de overheid hecht waarde aan je privacy (kuch), dus hebben ze er dit van gemaakt:

"Mede in het licht van de eisen van artikel 6 EVRM wordt de uitoefening beperkt tot het maken van een beroep of gewoonte van de vervaardiging, verspreiding en het bezit van kinderpornografie (artikel 240b, tweede lid, Sr) en het plegen van terroristische misdrijven (artikel 83 Sr)".

Uiteraard kan alles onder de noemer terrorisme worden gedefiniëerd. Alles en iedereen die niet exact in het gareel van de overheid loopt komt in aanmerking voor het label "terrorisme". Het lachertje van de week is toch wel dat de Minister van Justitie (Opstelten), die als een van de belangrijkste argumenten “bestrijding van kinderporno” hanteert, de beschermheer is van waarschijnlijk één van de grootste kindermisbruikers óóit in dit land, Joris Demmink.

De consultatieprocedure loopt tot 1 juli aanstaande en iedereen die wat te zeggen heeft over deze wetsvoorstellen kan dat doen via de speciale website van de overheid, internetconsultatie genaamd. We weten dat SNMG (Samenwerkende Nieuwe Media Groep) ook voornemens is deel te nemen aan de consultatie. Mogelijk via een zelfde route als dat de NVJ in samenwerking met anderen dat deed via een persoonlijke brief aan de heer Opstelten.

Niet dat iemand zich er waarschijnlijk ook maar íets van zal aantrekken want..... iedereen is voor bestrijding van kinderporno en terrorisme, toch?!


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl