De hype rond Corona "medicijn" chloroquine

In de afgelopen korte periode doen er veel verhalen de ronde over bestaande medicijnen die mogelijk ingezet kunnen worden tegen het coronavirus.

Zo ook over het malariamiddel Chloroquine wat werd ontdekt in 1934.
Dat het coronavirus een grote false flag operatie is en een volgende stap naar complete wereldheerschappij, is voor ons glashelder (onderaan dit artikel een link naar gerelateerde publicaties). Ook dat hierbij de zwakkeren, vooral ouderen en chronisch zieken met specifieke kwalen, zullen worden geofferd. Het geld wat daarna vrijkomt zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet om de rest van de bevolking te "steunen". Een vorm van satanisch kannibalisme wat ons betreft.

Uit alle berichtgeving blijkt dat vooral mensen met een onderliggend gezondheidsprobleem vele malen gevoeliger zijn voor het coronavirus dan mensen die gezond zijn. Los van de ouderen die groter risico lopen te overlijden door corona, zijn het vooral ook mensen die medicijnen slikken voor hartklachten, bloedsomloopproblemen zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk, en mensen met bloedsuikerproblemen zoals diabetes, die 1000 keer meer risico lopen het virus op te lopen en bovendien veel gevoeliger zijn eraan te overlijden.

We hebben hierover geschreven dat dat ontstaat doordat die middelen het lichaam stimuleren ACE2 receptoren aan te maken en daar hecht het coronavirus duizend maal beter aan dan dat het kan bij gezonde mensen, die bovendien deze medicijnen niet gebruiken.

Wij schreven onder andere:

Welke mensen hebben die grotere aantallen ACE2 receptoren?

Mensen die al ziek en verzwakt zijn, want zij slikken de medicijnen die deze hogere aantallen ACE2 receptoren veroorzaken(!)

Mensen met een hartziekte, hoge bloeddruk en/of diabetes slikken vaak medicijnen die ACE remmers worden genoemd en het is dit soort medicijnen wat het gehalte ACE2 in de cellen verhoogd. Ze hebben dit gedaan volgens cardioloog professor Leonard Hofstra, omdat de ACE2 receptor een stof aanmaakt die goed is voor het hart en de bloeddruk verlaagt.

Hij zegt dat het coronavirus op een geniepige manier misbruik maakt van het bloeddruk verlagend systeem:

Het coronavirus heeft een bindplaats die veel lager in de luchtwegen zit, net als het sars-virus. Deze bindplaats is de zogeheten ACE2-receptor. Daarom leidt besmetting met het coronavirus veel vaker tot een virale longontsteking die best moeilijk te behandelen is. Fascinerend is dat de bindplaats voor het coronavirus, de ACE2-receptor, normaal gesproken een stof aanmaakt die goed is voor ons hart en de bloeddruk verlaagt. Het coronavirus ’misbruikt’ daarmee een systeem wat normaal gesproken beschermend voor ons is en maakt ons vervolgens ziek.”

Gevolg van dit alles is uiteraard dat mensen met een verhoogde concentratie ACE2 niet alleen een grotere kans hebben om besmet te worden, het zijn ook nog eens de mensen die vaak al een sterk verzwakt immuunsysteem hebben omdat ze ouder zijn en chronisch ziek.

Een van de middelen die we eerder uitlichtten is ribavirine, waarover medisch journalist Rappoport zei:

Maar, zo schrijft hij, bij één van die antivirale medicijnen, ribavirine, staat op de website van het instituut van Amerikaanse cardiologen een waarschuwing voor dit middel. Daar staat dat ribavirine het aantal rode bloedlichaampjes kan verminderen. Dit heet amenie oftewel boedarmoede en er staat verder dat dit kan fataal kan zijn voor hartpatiënten en patiënten met bloedsomloopproblemen. Hoge bloeddruk valt ook onder de noemer bloedsomloopproblemen.

Met andere woorden, op die website van cardiologen staat letterlijk dat dit geneesmiddel levensbedreigend kan zijn voor mensen met hartproblemen en bloedsomloopproblemen. De vraag die Rappoport dan ook stelt is: “Hoeveel mensen zijn er gedood door hen ribavirine voor te schrijven?”

Naast dit middel wordt ook het malariamiddel chloroquine genoemd. Op internet circuleren nu hoopvolle berichten over dit middel en de positieve effecten die het zou hebben in "de strijd" tegen corona, zoals:

"DE MINERVA-CRIMINEEL VAN HET RIVM WEIGERT HET NEDERLANDSE VOLK TE INFORMEREN OVER HET MIDDEL DAT 100% GARANTIE BIEDT OP VOLLEDIGE CURE VAN CORONAVIRUS: CHLOROQUINE * DIT DOET HIJ VANUIT SATANISCHE EN TOTAAL CORRUPTE MOTIEVEN: HIJ HEEFT DE OPDRACHT ZO VEEL MOGELIJK SCHADE AAN TE RICHTEN."

Inderdaad, bedoeld om zoveel morgelijk schade aan te richten maar anders dan hier wordt gesteld.

Omdat we steeds vaker dit middel zien verschijnen in de corona berichtgeving, hebben we zelf wat onderzoek naar het middel gedaan. We vonden de bijsluiter.

Daarin staat precies wat we al verwachtten en wat aansluit bij de, in het geval van corona, gevaarlijke werking van ook het middel ribavirine:

4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruikVerlengd QTc-intervalHet is aangetoond dat chloroquine het QTc-interval bij sommige patiënten verlengt. Chloroquine dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een aangeboren of gedocumenteerde verworven verlengde QT-tijd en/ofbekende risicofactoren voor verlenging van het QT-interval, zoals:-hartaandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, myocardinfarct,-proaritmische aandoeningen, bijvoorbeeld bradycardie (< 50 bpm),-eenvoorgeschiedenis van ventriculaire ritmestoornissen,-niet-gereguleerde hypokaliëmie en/of hypomagnesiëmie,-en tijdens gelijktijdige toediening van QT-tijd verlengende middelen (zie rubriek 4.5),aangezien dit kan leiden tot een verhoogd risico op ventriculaire ritmestoornissen, soms met fatale afloop.

Cardiomyopathie (hartproblemen)

Bij patiënten die met chloroquine behandeld worden, zijn gevallen van cardiomyopathiegemeld die tot hartfalen leidden, soms met fatale afloop (zie rubriek 4.8 en 4.9). Indien zich tekenen en symptomen van cardiomyopathie voordoen tijdens de behandeling met chloroquine, dient de behandeling te worden gestopt.

Hypoglykemie (bloedsuikerproblemen)

Het is aangetoond dat chloroquine ernstige hypoglykemie kan veroorzaken, inclusief bewustzijnsverlies dat levensbedreigend kan zijn bij zowel patiënten die antidiabetica gebruiken, als patiënten die deze niet gebruiken. Patiënten die chloroquine krijgen, moeten worden gewezen op het risico op hypoglykemie en de bijbehorende klinische tekenen en symptomen. Bij patiënten die tijdens behandeling met chloroquine klinische symptomen van hypoglykemie vertonen, moet de bloedglucosespiegel worden bepaald en dient de behandeling zonodig te worden heroverwogen.

Is het dan logisch om mensen te behandelen met een middel wat juist het lichaam veel ontvankelijker maakt voor het virus en bovendien het immuunsysteem onderdrukt?

De tests die er zijn om vast te stellen of je met het coronavirus besmet bent zijn compleet onbetrouwbaar.

Er wordt zelfs over gesproken om chloroquine preventief in te zetten. En dus, naast de vele mensen die deze middelen al slikken en dus gevoelig zijn gemaakt voor dit virus, gaan nu ook mensen waarvan helemaal niet zeker is of ze besmet zijn, (preventief) behandeld worden met chloroquine. Bolsonaro in zuid Amerika heeft al aangegeven grote hoeveelheden van dit middel te willen produceren/gaan bestellen net zoals Trump in Amerika.

Onze boodschap is zoals altijd om jezelf goed te informeren en niet zomaar alles aan te nemen. De mensheid wordt grote angst aangejaagd en als je in die gemoedstoestand terechtkomt is het moeilijk nog logisch/rationeel te kunnen nadenken. Laat je niet bang maken!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl