Kwart Nederlanders bereid tot geweld tegen overheid

Soms komen er interessante en totaal onverwachte resultaten uit onderzoeken die door universiteiten wordt gehouden.

Uit een dergelijk door de Universiteit van Groningen gehouden onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat deze beter omver geworpen kan worden.Het onderzoek van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) ging eigenlijk over asielzoekers.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben van 2016 tot 2019 meningen over asielzoekers onderzocht in een representatieve steekproef van meer dan 1.200 Nederlanders, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Daarnaast onderzochten zij incidenten en problemen rond drie asielzoekerscentra. In één stad werd ook een deur-aan-deur onderzoek gedaan om overlast van het AZC en haar bewoners te onderzoeken.

Daarbij kwamen ze tot een toch wel opmerkelijke conclusie en dat is dat mensen die zo ongeveer naast AZC ’s wonen zich positiever uitlaten over asielzoekers dan mensen die verder weg wonen.

Het onderzoek wijst uit dat opvang van asielzoekers een minder groot maatschappelijk probleem is dan men vaak denkt. Rond AZC’s zijn doorgaans weinig grote problemen. Als er incidenten zijn dan lijkt het daarbij om ‘veiligelanders’ te gaan. Buurtbewoners zijn doorgaans positief over het AZC. Ook zijn Nederlanders opvallend hulpvaardig jegens asielzoekers en wil men hen goed opvangen.

Als je echter zowat rondneust op internet, dan kom je wel wat andere geluiden tegen:

Omwonenden hadden nauwelijks problemen met het asielzoekerscentrum in Overloon. Door overlast van asielzoekers uit zogeheten veilige landen veranderde dat.

Of deze:

Geweld, bedreiging, agressie, intimidatie. In de speciale opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen staat de veiligheid van het personeel zwaar onder druk. Wekelijks zijn er heftige incidenten, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Waar wel iedereen het zo ongeveer over eens schijnt te zijn is dat degene die echt voor overlast zorgen de personen zijn uit veilige landen, zij die geen schijn van kans maken op een verblijfsvergunning.

Echter, tijdens dat onderzoek door de RUG werden ook vragen gesteld over het functioneren van de overheid en wat men daar van dacht. En daar komen nogal schokkende zaken uit tevoorschijn.

Zo staat er in het volledige rapport onder andere het volgende:

Vanuit het oogpunt van nationale veiligheid is opvallend dat 30% van de Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem maar het beste omver geworpen kan worden. 21% vindt dat de overheid het verdient om hard aangepakt te worden, desnoods met geweld.

Verder vindt gedrag tegen de overheid opvallend veel steun bij de respondenten, zeker gezien het gegeven dat het hier over gewelddadig gedrag gaat. De steun voor dit gedrag hangt heel sterk samen met maatschappelijk ongenoegen. Dit is een opvallend resultaat dat nader onderzoek verdient. De hard geformuleerde stellingen (met expliciete verwijzing naar het gebruik van geweld), de relatief hoge steun onder de bevolking (21-29% voor de twee meest extreme stellingen), en het sterke verband tussen deze intenties en maatschappelijk ongenoegen, suggereren dat er latente steun is voor het omzetten van ongenoegen in radicale acties, als zich daartoe een gelegenheid aandient. Dit is een potentiële bedreiging van de nationale veiligheid.

Maar er is óók een vrij grote groep (zo’n 20 à 30%) die bereid zegt te zijn om geweld tegen de overheid te gebruiken: voor hen is de maat vol en maatschappelijk ongenoegen is hier een centrale reden voor. Dat maatschappelijk ongenoegen onder een aanzienlijke minderheid van de bevolking is tevens een belangrijke factor die maakt dat het beeld kan ontstaan dat het verzet tegen migratie zo breed Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust 12 gedragen is.

In het meeste onderzoek over burgerperspectieven worden geen vragen opgenomen over thema’s als omverwerping van het systeem of het gebruik van geweld tegen de overheid. Oppositie tegen migratie is een veel onderzocht thema, maar oppositie tegen de staat niet. De reden om dat in het huidige onderzoek wél te doen is dat, gedurende het onderzoek, steeds duidelijker werd dat sterk negatieve meningen over migratiebeleid (en ook gewelddadige intenties jegens asielzoekers) sterk samenhingen met maatschappelijk ongenoegen (zie Postmes et al., 2017). Deze eerste bevindingen suggereerden dat maatschappelijk ongenoegen aanleiding geeft om te ageren tegen de overheid en dat migratiebeleid een van de thema’s is die gelegenheid biedt om dat te doen.

Het meest opvallende resultaat is hoeveel steun er is voor negatieve acties tegen de overheid. Hierbij moeten we aantekenen dat we bij het formuleren van deze vragen verwachtten dat maar weinigen de items zouden onderschrijven. Meer dan de helft vindt dat hardere actie tegen de overheid nodig is “als ze keer op keer niet luistert”. Dertig procent vindt dat “het systeem” maar het best omver geworpen kan worden en twintig procent vindt geweld tegen de overheid gerechtvaardigd. Het lijkt er dus op dat de onvrede met de overheid niet alleen gereflecteerd wordt in maatschappelijk ongenoegen, maar ook in negatieve gedragsintenties tegenover de Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust 52 overheid. Een aanzienlijke groep sluit gebruik van geweld niet uit. De omvang van de groep die negatieve acties steunt is opvallend groot.


Waarschijnlijk had niemand dit verwacht, ook Mark Rutte en consorten niet. Het betekent wel dat als de overheid op deze manier doorgaat en het volk het gevoel krijgt steeds meer achtergesteld te worden ten opzichte van asielzoekers of op andere manieren benadeeld, bijvoorbeeld door de krankzinnige klimaatmaatregelen, ze bereid zijn tot keiharde acties.

Als er nu al zo’n kwart van de ondervraagden bereid is om de overheid omver te werpen en daarbij geweld te gebruiken, hoe zal die situatie dan zijn als de EU grenzen bewust zo lek als een mandje blijven en er meer en meer op de stoep zullen staan om een verblijfsvergunning aan te vragen? Wat gebeurt er als het volk eenmaal beseft wat de krankzinnige plannen van Frans Timmermans echt voor hen gaat betekenen?

De RUG noemt hun resultaten niet voor niets een mogelijk risico voor de nationale veiligheid.

In het kader van het bovenstaande wordt opeens ook duidelijker waarom er zo nodig buitenlandse militairen geronseld moeten worden. In oktober jongstleden schreven wij hierover een artikel en omdat dit naadloos aansluit bij de bevindingen van de RUG hierna nogmaals een deel van dat artikel:

Vrijdagmorgen verschijnen er schokkende berichten in de media over hoe men het zogenaamde personeelstekort bij Defensie wil gaan oplossen:

Het personeelstekort van het Nederlandse leger wordt zo nijpend, dat er volgens vakbonden nog maar één serieuze oplossing is: meer mensen vanuit het buitenland aannemen. Nu is dat nog niet mogelijk, omdat een militair de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

De Coalitie voor Veiligheid denkt overigens niet dat we vanuit Europa veel extra personeelsleden zullen vinden, omdat andere Europese landen ook met tekorten kampen.

Daarom kan defensie zich beter richten op landen buiten de EU die al wel met Nederland verbonden zijn, zoals Zuid-Afrika, Suriname en Aruba. Een oproep op sociale media in Zuid-Afrika leverde volgens de Coalitie voor Veiligheid al 1500 gegadigden op.

Het doel van een leger is de bevolking te beschermen tegen indringers uit andere landen, daarom heet het ook Defensie. En dan zouden vreemdelingen uit andere delen van de wereld bereid zijn hier naartoe te komen om, indien nodig, hun leven op te offeren voor de verdediging van ons land? Zij zouden voor ons gaan strijden zodat wij 's avonds rustig kunnen gaan slapen?

Natuurlijk niet. Huurlingen, want dat zijn het dan, zijn niet gek. Ze willen best een goed betaalde baan, maar om te gaan sneuvelen voor de buitenlandse baas hoort daar echt niet bij.

En daarom is er ook een heel andere reden dat de Nederlandse overheid huurlingen van buiten de Europese Unie wil gaan werven. De werkelijke reden is dat het leger straks primair zal worden ingezet tegen de eigen bevolking en dan doen vreemden het altijd beter in een dergelijke situatie dan militairen die gedwongen worden op te treden tegen landgenoten. Het is niet voor niets dat het Franse vreemdelingenlegioen dat ten dienste staat aan het Franse leger, al eeuwen zo'n succes is.

In datzelfde kader wordt er door de politieke elite ook druk gewerkt aan een Europees leger, want daar geldt precies hetzelfde voor. Ook dan kunnen "vreemde militairen" worden ingezet om de eigen bevolking te beteugelen: 

Minister Bilderberg Ollongren heeft onlangs duidelijk laten weten wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten:

De veranderende verhoudingen in de wereld maken het noodzakelijk te streven naar een Europees leger. Dat heeft vicepremier Ollongren gezegd op een bijeenkomst in Kopenhagen, georganiseerd door Radikale Venstre, de Deense zusterpartij van Ollongrens D66. Haar uitspraken staan haaks op het standpunt van het kabinet.

"Ik denk dat we ons een heldere hemel moeten voorstellen met een Europees leger aan de horizon", zei Ollongren. Ze voegde eraan toe dat ze wel gewoon in de NAVO wil blijven, en ook de nationale legers gewoon wil laten bestaan. Maar ze wil een verregaande samenwerking tussen de krijgsmachten van de verschillende EU-lidstaten.

De nieuwe baas van de EU, Ursula von der Leyen, gaat ook vaart maken met een Europees leger:

Zoals wellicht bekend is Von der Leyen als voormalig Duitse Minister van Defensie een groot voorstander van een Europees leger en wil zij de komende vijf jaar grote stappen zetten in die richting.

Omdat het nogal gevoelig ligt, noemt ze het even iets anders: Een Europese Defensie Unie. Ze wil dan ook meer macht om straks dit leger in te kunnen zetten, zonder dat individuele landen dit tegen kunnen houden.

“Ik geloof dat Europa een sterker en meer verenigde stem in de wereld nodig heeft. Wij hebben een uitgebreide en geïntegreerde benadering nodig voor onze veiligheid. Om een wereldleider te kunnen worden, moet de EU snel kunnen handelen”.


Maak je geen enkele illusie. Al het bovenstaande is bedoeld om straks de politieke elite te kunnen beschermen tegen de woedende burgers als de Echt Grote Depressie werkelijkheid is geworden.

Een voorbeeld daarvan hebben we deze week in Den Haag kunnen zien, toen de laffe overheid zich verschool achter het leger toen de boeren richting de hoofdstad kwamen.

xxx

De Echt Grote Depressie die nu wordt voorbereid zal een wereldwijd fenomeen worden die gepaard zal gaan met een enorme chaos in de aanloop naar de New World Order. Daarom zie je overal ter wereld, ook in ons land,  dat legers gaan oefenen in zogenaamde "urban warfare". Dit is oorlog voeren in de steden in eigen land wanneer het leger zal worden ingezet tegen vrijheidsstrijders.

De tijd om nog actie te kunnen voeren is kort, want aan alle kanten is de politieke elite bezig om de belangen van hun opdrachtgevers en henzelf veilig te stellen. Daarbij hoort het aannemen van "vreemde soldaten" die tegen betaling maar wat graag bereid zijn om op te treden tegen de nationale bevolking(en).

Daarom is het zaak dat iedereen snel op hun tractor stapt, want waar we naartoe gaan is te zien in de onderstaande instructievideo van het Amerikaanse leger waar we eerder het volgende over schreven:

Het is een video die er vanuit gaat dat rond 2030 de echt grote problemen zullen beginnen, waarbij de megasteden volgens het Pentagon de kern van het probleem zullen vormen.

Dat het leger tegen die tijd nog hoofdzakelijk oorlog zal voeren op een manier die men noemt “urban warfare”; oorlogen in de steden, gericht tegen de burgers van die steden. Daarover wilde David Crowley een documentaire film maken en voordat deze af was hebben hij en zijn gezin dat met de dood moeten bekopen, althans dat is het verhaal.

Ze voorspellen in die video dat die megasteden broeihaarden zullen worden van ongecontroleerde criminaliteit en waar, gebruik makend van allerlei moderne technieken, een soort criminele schaduwstaten zullen ontstaan binnen de nationale staat.

Uit de onderstaande video blijkt duidelijk dat de overheden moeilijkheden, onrust en opstanden verwachten in grote steden en dat ze nu voorbereidingen treffen om het leger gereed te maken voor de “strijd tegen criminelen” binnen die grote steden.

Saillant detail in de video van het Pentagon, die overigens wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden, is dat ze bij die oorlogsvoering in de megasteden de uitdrukking gebruiken "drain the swamp". Dezelfde uitdrukking die door Trump veelvuldig werd gebruikt tijdens zijn vorige verkiezingscampagne en die misschien wel een heel andere betekenis had/heeft dan men destijds dacht.

Waar we naartoe gaan is iets waar we al heel lang over schrijven en dat is uiteindelijk Martial Law. Een soort permanente noodtoestand waarbij alle ongewillige elementen zullen worden opgespoord en afgevoerd naar speciale (vernietigings) FEMA kampen.

"Met het bovenstaande in het achterhoofd is het aardig beangstigend om te weten dat er 800 gevangenissen/kampen zijn in Amerika die volledig operationeel zijn en klaar staan om gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand, maar… ze zijn allemaal leeg. En al deze instellingen staan onder controle van FEMA".

Wanneer je onderstaande video bekijkt zal toch hopelijk ook het kwartje vallen bij de laatste twijfelaars die nog steeds in de waan verkeren dat een overheid er is voor hun welzijn en niet een instrument is om de elite te beschermen en hun agenda te dienen.

Kijk naar de gebeurtenissen de laatste 20 jaar. Het systematisch verlies van alle vrijheden van burgers, de zo goed als permanente observatie van burgers bij alles wat ze doen, het toenemend extremisme, de toenemende onrust, de niet aflatende schietpartijen, de militaire oefeningen. En dan in Amerika nog het militariseren van de politie, het distribueren van militair materieel naar lokale politiekorpsen, de enorme groei van overheidsdatabases met alle mogelijke (misbruik van) informatie over burgers.

Het is het systematisch voorbereiden op de komende Martial Law, gevolgd door een maatschappij die één op één kan worden vergeleken met de Hunger Games.

En wie denkt dat dit soort dingen alleen in Amerika zullen gebeuren, komt bedrogen, want ook in ons land wordt in de achtergrond al druk aan dit soort scenario's gewerkt.

Welkom in de toekomst.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl