Wie gaat burgemeester Koen Schuiling van Den Helder stoppen? (video)

Ook in Nederland zijn er bestuurders van bedenkelijke kwaliteit en in dat kader spant Den Helder misschien wel de kroon.

Daar staat een burgemeester aan het roer die een hekel heeft aan kunst en wanneer men die zijn gang laat gaan, straks een waardevolle Nederlandse kunstcollecte gaat vernietigen en/of uit elkaar trekken en verpatsen.


Het afgelopen jaar is de gemeente Den Helder het toneel geweest van een strijd tussen kunstenaar Rob Scholte en de gemeente onder aanvoering van burgemeester Koen Schuiling.

Het is een lang verhaal, waarbij eigenlijk de kern is dat Rob Scholte er altijd vanuit ging dat hij het voormalig postkantoor dat diende als het Rob Scholte museum, had gekocht, iets dat later in alle toonaarden door de gemeente is ontkend.

In een eerder artikel schreven wij hier het volgende over:

Rob Scholte woont en werkt al jarenlang in Den Helder in een gebouw dat vroeger werd gebruikt als postkantoor. Rob kreeg dat pand grofweg 8 jaar geleden ter beschikking van de gemeente onder een contract dat formeel een gebruiksovereenkomst was, maar in de praktijk een huurovereenkomst is gebleken. Omdat er door de gemeente prestaties werden en worden verlangd van Scholte in de vorm van bijvoorbeeld het verplicht organiseren van exposities. Op het moment dat er in ruil voor het gebruik van het gebouw door de andere partij een prestatie moet worden geleverd, is er juridisch sprake van betalen en dus spreekt men dan over een huurcontract.

Alles ging in principe ook uitstekend in Den Helder en er werd enkele jaren geleden in december 2014 een schriftelijke overeenkomst gesloten met wethouder Pieter Kos voor uitbreiding van het museum. Later werd dit teruggedraaid omdat de wethouder deze overeenkomst zou hebben getekend zonder toestemming en akkoord van de gemeenteraad; zonder mandaat zoals dat in vakjargon dan heet. Met andere woorden, een wethouder kan in Den Helder een overeenkomst tekenen die dan later nietig wordt verklaard, terwijl diegene tot op de dag van vandaag nog steeds wethouder is. Wanneer iemand dit soort dingen flikt in het bedrijfsleven worden ze opgesloten voor fraude, maar in Den Helder kan het gewoon.

Waar het eigenlijk fout ging, wordt goed uitgelegd door voormalig journalist en inwoner van Den Helder, Dick Berts:

Maar dat geldt niet in de vriendenrepubliek Den Helder. In dit Palermo aan het Marsdiep heerst al jaren een bestuurlijke chaos, waarmee de marinestad om de haverklap het nationale nieuws haalt. In Den Helder speelt een kleine kliek elkaar de bal toe. De enige manier om er iets voor elkaar te krijgen, is je in likken in die kliek. Dat is niets voor de maatschappijkritische kunstenaar Rob Scholte, die in het voormalige Helderse hoofdpostkantoor een museum probeert te vestigen. Scholte legt op zijn website regelmatig de vinger op de zere plek en dat zijn Helderse politici niet gewend, want ook de lokale media horen grotendeels tot de vriendenrepubliek.

Een stukje aanvulling uit HP De Tijd:

In 2015 besloot de gemeenteraad van Den Helder het pand aan Scholte te willen verkopen. Scholte blij. Echter weigerde de wethouder Scholte, aldus Scholte, een prijs te geven. In augustus 2017 kocht Scholte het pand alsnog voor 245 duizend euro. (De asbest moest op eigen kosten verwijderd worden.) Maar de burgemeester annuleerde de deal kort erna, en wenste geen minnelijke schikking.

De zaak escaleerde verder begin dit jaar toen in maart de gemeente (lees: Koen Schuiling), ondanks dat er nog allerlei bodemprocedures lopen, toestemming kreeg van de rechtbank om tot uitzetting over te gaan.

Dat liet hij zich geen twee keer zeggen en je krijgt een aardige indruk hoe dat in zijn werk ging als je de volgende video's bekijkt:

Koen Schuiling, de man die het principe hanteert van: "laat de kinderen tot mij komen",  heeft het niet zo op met kunstenaars.

Want er is eerder een akkefietje geweest in Den Helder omtrent een kunstenaar (en vervalste handtekeningen) door Koen Schuiling.

Opnieuw een rel in het stadsbestuur van Den Helder: het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of burgemeester Koen Schuiling handtekeningen van twee inmiddels ex-wethouders heeft laten vervalsen.

De voormalige wethouders ontkennen een handtekening te hebben gezet, terwijl die wel op het besluit staan. De kwestie is aangezwengeld door de Helderse kunstenaar Dirk Gorter, die in 2014 een last onder dwangsom kreeg opgelegd omdat hij volgens de gemeente achterstallig onderhoud aan zijn oude schoolgebouw moest wegwerken.

Maar Koen Schuiling is net een bankier, die komen ook overal mee weg:

Er is geen sprake van een door het college of burgemeester Schuiling vervalste handtekening op een besluit dat leidde tot het opleggen van een dwangsom aan het adres van kunstenaar Gorter. Dat heeft het Openbaar Ministerie geconcludeerd na onderzoek.

Geurt Visser is naar eigen zeggen ‘flabbergasted’ over deze conclusie. “Er staan parafen onder een besluit dat niet door mij is ondertekend. Ook Dirk Pastoor heeft gezegd echt geen handtekening te hebben gezet, dus ik vind dit een heel raar eindoordeel van het OM.”

Dat Schuiling overal mee weg komt heeft ook alles te maken met de speciale rol van Den Helder, waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven.

Ondertussen zijn we een klein half jaar verder sinds de ontruiming en is het volgende bericht te lezen bij de Telegraaf:

De huisraad van kunstenaar Rob Scholte wordt openbaar verkocht als hij zijn spullen niet uiterlijk 1 oktober ophaalt. Dat zegt de Helderse wethouder Michiel Wouters tegen het Noordhollands Dagblad. De spullen zijn medio april meegenomen bij de ontruiming van Scholte’s museum.

De gemeente had van de rechter toestemming voor de ontruiming van het voormalige postkantoor. Bij de ontruiming zijn alle kunstwerken én de huisraad van Scholte in beslag genomen en naar een opslagplaats afgevoerd.

Scholte krijgt zijn huisraad alleen mee als hij de rekening van zo’n 60.000 euro betaalt, zegt de wethouder: „Het gaat om 800 kubieke meter huisraad. Het opslaan kost 8000 euro per maand. Dat geld moet de belastingbetaler opbrengen.”

Wat ze hier noemen, huisraad, heeft niets te maken met de kunstcollectie die in beslag is genomen. Het volgende stukje is gepubliceerd in juni en de bedragen die daar staan, zullen inmiddels alweer fors hoger zijn geworden.

Omdat Scholte volgens de rechtbank voor de ontruimingskosten moet opdraaien, heeft de gemeente hem inmiddels een fikse rekening van ruim 170.000 euro gestuurd. Onder meer voor het afvoeren en opslaan van de kunst: ruim 56.000 euro. De rekening voor afvoeren en het opslaan van de persoonlijke spullen is 51.000 euro. Energiekosten 24.000 euro. Deurwaarderskosten 10.000 euro. Kosten bewaking en beveiliging 20.500 euro.

Om én zijn huisraad en zijn kunstcollectie terug te krijgen, moet Scholte een bedrag betalen aan de gemeente van enkele tonnen.

Micha Kat zegt er onder andere het volgende over:

De huisraad van kunstenaar Rob Scholte wordt openbaar verkocht als hij zijn spullen niet uiterlijk 1 oktober ophaalt. Aldus de opening van een stuk in De Telegraaf van gisteren onder de kop Gemeente Den Helder dreigt met verkoop huisraad kunstenaar Rob Scholte. In deze twee zinnen staan reeds twee cruciale leugens die de krant afdrukt in opdracht van en in samenspanning met het ‘bewind’ van de pedofiel (VVD) Koen Schuiling die opereert in nauwe afstemming met Den Haag. Ten eerste is er geen sprake van ‘openbare verkoop’ -de gemeente heeft de familie Scholte letterlijk met zoveel woorden laten weten (het staat zwart op wit) dat alles zal worden ‘vernietigd’- en ten tweede is er geen sprake van ‘huisraad’ maar van een archief en collectie van onschatbare culturele waarde die ondermeer bestaat uit:

-een unieke bibliotheek met meer dan 60.000 boeken (groter dan de legendarische bibliotheek van Boudewijn Buch) waaronder vele eerste drukken zoals van Oscar Wilde
-alle archieven over het leven van Rob als kunstenaar
-alle dossiers uit het leven van Rob zoals die over de aanslag in 1994
-een collectie dia’s van onschatbare waarde
-unieke correspondentie met tal van bekende Nederlanders zoals Joost Zwagerman, Martin Bril en Rudi Fuchs
-alle prive-spullen van de vrouw en de kinderen van Rob en cruciaal materiaal voor zijn rolstoel.

Koen Schuiling laat via zijn advocaat het volgende weten:

Uw cliënt(en wordt/worden verzocht c.q. gesommeerd om uiterlijk op 1 oktober a.s. de huisraad op te halen tegen betaling van de opslagkosten.

Na 1 oktober a.s. staat het de gemeente, zoals u weet, op grond van vaste jurisprudentie vrij om tot vernietiging van de huisraad over te gaan. De gemeente zal uw cliënt(en) in dat geval echter tegemoet komen door de huisraad executoriaal te verkopen waarbij de opbrengst in mindering wordt gebracht op de veilingkosten en de kosten die uw cliënt(en) op grond van het arrest van het gerechtshof Amsterdam d.d. 13 maart 2018 verschuldigd zijn.

Wat is het toch ook een goed mens, die Schuiling. Om Scholte tegemoet te komen zal hij diens spullen executoriaal verkopen.

Schuiling, de man die handtekeningen op papier weet te krijgen waarvan betrokkenen zweren dat ze die niet hebben gezet, de man die gedane koopovereenkomsten eenzijdig ongedaan kan maken, die er niet voor terugdeinst om over te gaan tot een geweldige kapitaalsvernietiging door met Nazi methoden een plaatselijk museum te slopen, gaat om de benadeelde tegemoet te komen diens bezittingen veilen.

Schuiling, dezelfde man die zich als een soort Houdini uit lastige situaties weet te bevrijden zoals we in een eerder artikel schreven:

Twee jaar geleden werd er een anonieme brief bezorgd bij de gemeenteraad van Den Helder waarin de raad op de hoogte werd gesteld van het feit dat Schuiling door de politie was aangehouden in het gezelschap van een minderjarige Antilliaanse jongen.

Alhoewel die brief anoniem was, bleek de schrijver toch precies op de hoogte van wat er was gebeurd. Dat die brief er is geweest, is een feit, simpelweg omdat meerdere mensen deze brief hebben gezien, waaronder de eerder genoemde Dick Berts. Ondanks diverse WOB verzoeken richting Schuiling ontkende deze in alle toonaarden dat er ooit een dergelijke brief zou zijn geweest.

Uiteindelijk is de zaak aanhangig gemaakt bij de rijksrecherche, inclusief kopie van de bewuste brief, met het verzoek een onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze schokkende onthulling. Het antwoord dat terugkwam, was dat de zaak werd doorverwezen naar de politie Noord Holland Noord en dus kwam het verzoek tot een onderzoek naar deze zaak op het bordje van degene die verantwoordelijk is voor de lokale politie en tevens verdachte(!), burgemeester Koen Schuiling.

Maar, het leed is nog lang niet geleden voor Scholte. Want na het huisraad gaat de kunstcollectie aan bod komen. Ook daar zal Schuiling de benadeelde waarschijnlijk tegemoet komen door diens bezit te gaan veilen.

En zo wordt door een corrupte bestuurder uit Den Helder een waardevolle Nederlandse kunstcollectie straks letterlijk uit elkaar gereten. En ook daar zal hij zich het recht voorbehouden om dingen te vernietigen als het hem uit komt.

Micha Kat heeft de volgende suggestie:

Is de vernietiging van de erfenis van Rob nog te voorkomen? Natuurlijk. De mensen van Den Helder moeten massaal de straat opgaan en het vertrek eisen van de criminele pedofiel Koen Schuiling. Dit bericht moet worden verspreid en gedeeld op alle denkbare social media. Het is nooit te laat for justice. Daarnaast is er het juridische traject. Want ook al hebben de rechters in de Scholte-zaken (net als in de Micha-zaken) zich compleet corrupt getoond, er zou altijd een moment kunnen komen dat het onrecht en de criminaliteit van de staat zo enorm is, dat zelfs corrupte rechters dat niet meer kunnen negeren.

Dus, deel dit verhaal en laat niet nog weer een stuk Nederlandse cultuur verloren gaan.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl