Vladimir Poetin is echt  Nog steeds is er grote twijfel of Vladimir Poetin nu wel of geen deel uitmaakt van de WEF-lakeien.

Maar, er komt nu toch iets verrassends boven drijven waardoor die vraag voorgoed beantwoord lijkt te worden.Zoals we enkele dagen geleden constateerden is Vladimir Poetin verdwenen van de website van het World Economic Forum.

Voor velen een teken dat het WEF afstand heeft genomen van Poetin en voor Oekraïne heeft gekozen.

Nog steeds is er grote twijfel of Vladimir Poetin een geheel onafhankelijke koers vaart of dat hij misschien toch nog onderdeel vormt van het controlemechanisme van de satanische sekte die ook bekend staat als de Illuminati.

Toen enkele dagen geleken bleek dat Poetin was verdwenen van de website van het WEF en Schwab eindelijk wel volledig afstand had genomen van de acties van Poetin leek het een duidelijke zaak.

Poetin was enige tijd betrokken bij het WEF, maar is nu verbannen door Schwab vanwege het binnenvallen van Oekraïne.

Maar toch zijn er een aantal dingen die de moeite van het overwegen waard zijn.

Hij mag dan formeel verbannen zijn van de WEF website, maar dit hoeft op zich nog niet zoveel te betekenen.

In zijn column in de Telegraaf maakte Leon de Winter een aantal opmerkingen die zeker interessant zijn. Hij zegt eigenlijk Poetin toch helemaal verkeerd ingeschat te hebben. Hij zag Poetin als een pragmatisch iemand die opkomt voor de belangen van de Russen en daarom had De Winter het ook een logische stap gevonden als hij zijn militaire activiteiten had beperkt tot het Donbass gebied.

Dit zou ook heel logisch zijn geweest, want daarmee had hij dan wel wat sancties opgelopen, maar natuurlijk niet in die mate zoals dat nu gebeurt. De Winter stelt dan ook dat Poetin van geheel pragmatisch een idealist is geworden die zo bezeten is door zijn geloof dat hij iedere werkelijkheidszin is verloren.

Wat De Winter dan weer niet noemt in zijn column zijn de geweldige voordelen die Westerse autoriteiten hebben weten te bereiken dankzij die inval.

Zoals het verenigen van Europa, het enorm opschroeven van defensie uitgaven, het instellen van ongekende censuurmaatregelen, het opeens volledig doen verdwijnen van de covid crisis door deze onmiddellijk te laten opvolgen door de Oekraïne crisis.

Daarnaast mag Poetin verwijderd zijn van het WEF, hij is nog steeds een vrijmetselaar en lid van een belangrijke loge.

Zoals we hebben gezien is het overduidelijk dat het Westen onder aanvoering van Amerika (= Israël) wilde dat Poetin een invasie zou uitvoeren. Sterker nog, weken van tevoren wist Amerika al te vertellen dat dit zou gebeuren.

Met andere woorden, Poetin moest een algehele invasie uitvoeren en niet slechts een beperkte militaire operatie in het oosten van het land.

Zoals we hebben gezien heeft datzelfde Westen er inmiddels ongekende voordelen uit gehaald en wordt de agenda van het WEF met grote sprongen vooruit geholpen.

De creatieve verwoesting die moet plaatsvinden voor de Great Reset kan beginnen is in volle gang en als het in dit tempo doorgaat zullen de burgers in no time helemaal niets meer bezitten en is hun geld helemaal niets meer waard.

Nu zijn er een aantal mogelijkheden:

De eerste is dat Poetin inderdaad helemaal weg is van het WEF en nu helemaal alleen alle beslissingen neemt en vindt dat hij Oekraïne moet redden van de Nazi’s en het decadente Westen.

De tweede is dat het allemaal schijn is en Poetin als vrijmetselaar nog gewoon het spel meespeelt en opdracht heeft gekregen om de invasie uit te voeren.

De derde is dat Poetin misschien door de duivel is bezeten zoals sommigen denken.

En dan is er nog een vierde mogelijkheid.

Die is dat Poetin al dan niet binnen de vrijmetselarij als het ware is gehersenspoeld om op dit moment de invasie in Oekraïne uit te voeren.

De persoon die bij uitstek geschikt zou zijn op dit te doen is Aleksandr Dugin.

Aleksandr Dugin is als politiek filosoof de ideologische grondlegger van de huidige Russische buitenlandpolitiek en een invloedrijk adviseur van president Poetin. Hij is de oprichter van de Russische Euraziatische Partij en de voornaamste voorvechter van het eurazianisme, de theorie die stelt dat Rusland een unieke culturele positie tussen Europa en Azië inneemt die onverenigbaar is met westerse liberale waarden. Dugin ziet het liberalisme als een groot kwaad.

In het licht van bovenstaande vonden wij het volgende, geschreven niet lang nadat de Krim zich bij Rusland had gevoegd.

Waar de Russische President wel afwijkt van de ideologie van Alexander Dugin, is bij het agressieve karakter van deze laatste. Voor Dugin zijn alle middelen goed om Rusland territoriaal te vergroten, of zijn aanzien te versterken.

Waar mogelijk pleit hij voor verdragen, zoals met Turkije en India, maar in andere gevallen, zoals bijvoorbeeld met Oekraïne, Moldova en Georgië, pleit hij voor meer “soliede” methodes. De heer Dugin is er ook voorstander van om concurrerende pijpleidingen die niet langs Rusland lopen eenvoudigweg te bombarderen.

Dit is duidelijk noch het objectief, noch de stijl van Vladimir Putin. De Euraziatische Unie die de Russische President voor ogen heeft, is een soort van vrijwillige federatie onder Russisch leiderschap met een maximum aan ex-sovjetlanden.

Is Poetin onder de invloed van Dugin nu van mening veranderd en hanteert hij dezelfde agressieve methodes die Dugin klaarblijkelijk voor ogen heeft?

En dan opeens komt er iets heel verrassends tevoorschijn.

Wij stuiten op een Russischtalige video van Dugin.

Als Dugin inderdaad de belangrijkste adviseur is van Poetin zoals overal wordt gesteld, dan is ook direct duidelijk wat de drijfveren van Poetin zijn.

Het volgende is de tekst van wat Dugin in de volgende video zegt volgens Google vertaal.

· Het Jodendom wordt geassocieerd met het idee dat Joden het uitverkoren volk zijn (voornamelijk in religieuze zin). Hun doel is om te wachten op de Messias, die de Koning van Israël zal zijn. Hun religie wordt dus geassocieerd met de verwachting van de Messias.

· Volgens het jodendom gingen de joden aan het begin van het eerste millennium naar de verstrooiing. De Tweede Tempel werd verwoest en een tweeduizendjarige geschiedenis van hun verstrooiing begon. Dit tijdperk maakt deel uit van de Joodse traditie. Het gaat erom verzoening te doen voor de zonden van Israël die in eerdere historische stadia zijn verzameld. Als deze verlossing geldig is en diep berouwvol, dan zal volgens de Joodse traditie de Messias verschijnen, wat de zegen van Gods uitverkoren volk betekent. In dit geval de terugkeer van de Joden naar Israël, de oprichting van een onafhankelijke staat en de oprichting van de Derde Tempel.

· Dit is de structuur van de Joodse verwachtingscultuur. De meest consistente vertegenwoordigers van deze benadering zijn de fundamentalisten van de Neturei Karta-beweging. Ze zeggen dat de Joodse God gebood om de moeilijkheden van ballingschap te doorstaan, dus we moeten wachten tot het einde en boeten voor zonden. En als de Messias komt, dan kun je terugkeren naar het Beloofde Land.

· Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de staat al is gecreëerd en de verboden worden geschonden? Om te begrijpen waarom het moderne Israël volledig in tegenspraak is met de Joodse religie, is het noodzakelijk om terug te keren naar de 17e eeuw, het tijdperk van de pseudo-machiah Shabtai Tzvi, het recht van de wet van het zionisme. Hij verklaarde dat hij een mashaha was en dat Joden daarom naar Israël konden terugkeren. Het lot van Shabtai Zvi is triest: toen hij bij de Ottomaanse sultan aankwam met aanspraken op Palestina, kreeg hij de keuze: of hij zijn hoofd afhakte, of zich bekeren tot de islam. En dan gebeurt er iets vreemds: Shabtai Zvi accepteert de islam. Toen werd het een grote teleurstelling voor de Joodse gemeenschappen.

· Er verschenen echter volgelingen van Shabtai Zvi (sabbatianisme) - de leer werd vooral verspreid onder Asjkenazen en Joden van Oost-Europa. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een chassidische beweging, die geen eschatologische of messiaanse oriëntatie had, maar de Kabbalistische leer onder gewone mensen verspreidde.

· Theologie is ontstaan in sommige sekten van het sabbatianisme (in het bijzonder onder francoïsten in Polen): naar verluidt was Shabtai Zvi de echte messias en maakte hij de bekering tot de islam met opzet, dus pleegde hij "heilig verraad" (verraadde het jodendom voor de komst van de Messias).

· Volgens deze logica kan men gemakkelijk naar andere religies gaan - Frank, bijvoorbeeld, eerst bekeerd tot de islam, vervolgens tot het katholicisme, betoogde hoe Joden christelijke baby's eten ... Volledig overtreding van alle vormen van Talmoedisme, verraadde zijn geloof - maar de geheime doctrine van Frank betekende dat na de 17e eeuw het concept van de Messias veranderde. Nu zijn de Joden zelf de Messias geworden - je hoeft er niet op te wachten, dus zelfs als je je religie verraadt, ben je heilig - je bent God.

· Zo ontstond een intellectuele omgeving voor het zionisme. Zionisme is Joods Satanisme, Satanisme binnen het Jodendom, dat alle basisprincipes omdraait. Als men in het Jodendom moet wachten op de komst van de Messias, dan is in het zionisme een Jood al een god. Verder - overtredingen van de Talmoedische geboden.

· Vandaar de specifieke relatie tussen het zionisme en het jodendom. Aan de ene kant is het zionisme een voortzetting van het jodendom, aan de andere kant is het de weerlegging ervan. De zionisten zeggen dat er niets meer is om zich van te bekeren, ze hebben genoeg geleden en ze zijn God.

· Dit verklaart de eigenaardigheid van de moderne zionistische staat, die niet alleen afhankelijk is van Israël, maar ook van seculiere joden, liberale joden, joodse communisten, joodse kapitalisten, joodse christenen, joodse moslims, hindoe-joden, enz. Iedereen die het netwerk van franquisme vertegenwoordigt - elk van hen kan rustig heilig verraad uitvoeren, een staat opbouwen, wereldheerschappij claimen, een verbod op kritiek op het zionisme instellen (in sommige Amerikaanse staten wordt kritiek op de staat Israël gelijkgesteld aan antisemitisme).

· Dan hebben ze nog maar één stap over - om de Al-Aqsa-moskee op te blazen en door te gaan met de bouw van de Derde Tempel. Overigens heeft de Knesset al geld uitgetrokken voor onderzoek op de Tempelberg - alles gaat in die richting.En zo krijgt de slapende profeet Edgar Cayce misschien toch nog gelijk:

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”

Disclaimer: Aangezien wij geen Russisch spreken gaan we er vanuit dat hetgeen Google vertaal heeft geproduceerd correct is en dat dit inderdaad is wat Aleksandr Dugin zegt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl