Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 221) - Van harte gefeliciteerd Israel met jullie 70-jarig bestaan! - deel 27
Zondag, 10 februari 2019 15:06
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De Kieler Boorkern vertelt ons meer...

Wat was de oorzaak van een wereldwijde klimaatomslag, die bijna 300 jaren duurde!? In diezelfde periode kwam er echter ook een abrupt einde aan de ‘Harappa-cultuur’ in de Indus-delta en in Egypte ging het ‘Oude Rijk’ ten onder en was er een terugval te zien in de ‘Loeng Sjan-cultuur’ in China. Ook in Palestina en Griekenland was verarming waar te nemen in de ‘Brons-culturen’ en het land Akkad werd geheel ontvolkt door verwoestijning. In Sumer waren grote politieke en economische problemen. Wat was dan de oorzaak van zoveel verval, als het geen vulkanisme was? De Franse bodemkundige Marie-Agnes Courty maakte een microscopische analyse van het zand van ‘Tell Leilan’, een Akkadische ruïne in het noordwesten van Syrië; onder het woestijnzand een dunne laag vulkanische as!

Ook Cullen en DeMonical troffen in hun ‘Kieler’ boorkern sporen aan van vulkaanstof. Beide stofvondsten bleken afkomstig van dezelfde bron. Wat gebeurde er 2.200 jaren voor onze jaartelling en wat veroorzaakte een zo hevige vulkaanuitbarsting, met zoveel effect dat het voor 300 jaren het wereldklimaat beïnvloedde? Tenslotte waren de uitbarstingen van de Vesuvius, Krakatau en de Mount St. Helens de meest krachtige van de afgelopen 2.000 jaren. Zij bleken echter niet in staat om het klimaat wereldwijd gedurende enkele honderden jaren te ontregelen. Deze geweldige vulkaanuitbarstingen vallen geheel in het niet bij die uitbarstingen van 2.200 jaren voor onze jaartelling. Die eruptie was kennelijk in staat het klimaat wereldwijd voor enkele honderden jaren te beïnvloeden.

xxx


xxx

Mount St. Helens voor de eruptie en napuffend nà de eruptie...


xxx


xxx

Het begin van de eruptie en de enorme schade aan de natuur; rondom complete wouden weg geblazen...

De atoomoorlogen

Waar lag deze vulkaan? of waren het meerdere vulkanen, die in een reactie reageerden of werd de ramp door iets anders veroorzaakt? Zecharia Sitchin, meent op grond van zijn onderzoek te kunnen stellen dat ongeveer 2.000 jaren voor onze jaartelling een hevige atoomoorlog werd gevoerd door de goden van Egypte en Mesopotamië. Daarbij werden de steden Sodom en Gomorah, de raketbasis Baalbek en een mogelijk aanwezige basis in de Sinaï totaal verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Sitchin noemt deze oorlog de ‘Piramide-oorlogen’ en dodelijke fall-out van de atoombommen moet in oostelijke richting zijn gewaaid, waardoor de landen Akkad en Sumer werden getroffen. Dat zou een reden kunnen zijn voor het vrij plotseling verdwijnen van de Sumerische beschaving.

Wetenschappers hebben nog steeds geen afdoende antwoord gevonden op het plotseling verdwijnen van de Sumerische beschaving en weten ook niet waar zij zijn gebleven. De aanzet tot deze oorlog was een conflict tussen de goden Marduk en zijn opponent Ninurta, zoon van Enlil. De plotselinge ondergang van de landen Akkad en Sumer zijn beschreven in teksten, die bekend staan als ‘Klaagliederen’. Professor Samuel Kramer, een vooraanstaand assyrioloog vertaalde die teksten en publiceerde deze. Daaruit kwam naar voren dat het een onbekende ramp was, die de mensheid niet kende! De geleerde Thorkild Jacobsen, kwam als één van de zeer weinigen tot de conclusie dat het land niet ten prooi was gevallen aan indringers, maar aan een ‘vreselijke’ en raadselachtige ramp.

Hieronder volgt een vers uit de ‘Klaagliederen’ en daarin wordt de grote ramp beschreven.

Over het land (Sumer) kwam een ramp,
een die onbekend was aan de mens;
een zoals men die nog nooit gezien had,
Een grote storm uit de hemel...
Een landvernietigende storm...
Een kwade wind, als een razende stortvloed...
Een woedende storm, gepaard gaande met een gloeiende hitte...
Overdag beroofde hij het land van de stralende Zon,
s-Avonds schenen de sterren niet...

De bevolking, angstig, kon nauwelijks ademhalen;
de kwade wind had hen in zijn greep,
gunt hun geen dag meer...
Monden waren bloeddoordrenkt,
hoofden zwelgden in bloed...
Het gelaat verbleekte door de kwade wind.

Steden ontvolkte hij,
huizen ontvolkte hij,
stallen ontvolkte hij,
schaapskooien maakte hij ledig...
Sumer’s rivieren deed hij stromen
met water dat bitter is;
op zijn akkers deed hij onkruid groeien,
op zijn weiden verwelkende planten.

Kennelijk hebben de goden de planeet ná de zondvloed opnieuw verdeeld en mocht Enki zijn voormalige en ‘eerste’ stad Eridu herbouwen, maar Marduk zijn stad Babylon niet!, dat werd hem verboden. De goden van Enlil’s clan hadden de oorlogszuchtige Marduk liever niet in hun midden. Hierin schijnt het bijbelse verhaal van de ‘Toren van Babel’ te liggen. Een Shem is hier geen toren, maar een raket! Toen de godheid Enlil dit hoorde en zag zei hij; ‘Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore’ (Genesis 11:7). En vervolgens; ‘Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen’ (Genesis 11:8).

Kennelijk worden Marduks aanhangers verspreidt en Zecharia Sitchin denkt dat dit zo rond 3.450 voor onze jaartelling is, 1.200 jaren voor de atoomoorlogen die nog moesten komen. Die van rond 2.200 voor de jaartelling, die talloze vulkanen liet uitbarsten waardoor het klimaat voor drie eeuwen veranderde; de andere volgde 175 jaren later. De aanval op de ‘zondige’ steden Sodom en Gomorrah blijkt een duidelijk van te voren geplande daad te zijn, waarbij de bijbelse God geen enkel verschil maakte tussen mens en dier, stad en vlakte. ‘En Hij keerde de steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands’ (Genesis 19:25). De achtergrond van deze vernietiging vormde een hevig geschil omtrent het recht van de god Marduk, die wilde terugkeren naar Babylon.

De andere goden verzetten zich ertegen en de godheid Erra (‘errazor’) die dezelfde is als Nergal (broer van Marduk), beloofde dat hij Marduk zou overtuigen dit niet te doen. In een lange tekst, die bekend staat als het ‘Epos van Erra’ wordt het gehele proces beschreven. Anu, de hoofdgod moest het conflict oplossen en stemde in met het gebruik van de ‘zeven machtige wapens’. Marduk’s broer Gibil hoorde dit en waarschuwde Marduk voor Erra’s plannen. De godheid Ninurta zou Nergal vergezellen tijdens de acties tegen Marduk. Nergal dacht dat Marduk en diens zoon Nabu zich verschuilden in de steden Sodom en Gomorrah, daarom werden beide steden verwoest. Deze steden hebben vermoedelijk gelegen in het zuidelijk deel, van wat nu de Dode Zee is.

xxx


xxx

Japanse stad Hiroshima in 1945 weg gevaagd door een atoombom...

Vluchtelingen voor een grote ramp; de ‘munabtutu’...

Dat deel van de Dode Zee, wordt heden ten dage nog steeds ‘Zee van Lot’ genoemd. In zijn onderzoek kwam Zecharia Sitchin tot de ontdekking dat een grote groep aan de ramp had kunnen ontsnappen. De wetenschap noemt deze vluchtelingen de ‘Munabtutu’, wat algemeen wordt vertaald als; ‘vluchtelingen voor een grote ramp’... Ja, zo kan ik het ook! Munabtutu is MU.UN.AB.TU.TU.> en betekent; ‘vertrekkende eenheid, aanbeden en toegesloten’ (vertrekken-eenheid-aanbeden-toe-toe). Het gaat hier echter om een elitegroep, de top van het land, de AB.TU.TU, wat; ‘aanbeden en toegesloten’ betekent. Het gaat hier om de elite van het land en die  bestond uit  ingenieurs, architecten, technici, piloten en hun vrouwen en kinderen.

Het was een groep die hoogstwaarschijnlijk over vliegtoestellen beschikte en zeer geavanceerde wapens en apparatuur. Zij ontvluchtten ijlings hun leefgebieden. Hoogstwaarschijnlijk wisten de Munabtutu nog te ontkomen voordat de atoomaanvallen plaatsvonden en maakten zij gebruik van helikopters en speciale terreinwagens. Zij weken uit naar het noorden van het land en kwamen bijeen in Kurdistan, in het huidige Turkije. Daar splitste men zich op in twee groepen en de ene groep trok westwaarts door Anatolië, stak de Bosporus over, trok Europa binnen en volgde de Donau, om zich vervolgens in de Roemeense laagvlakte te vestigen. De andere groep trok verder naar het noorden over het Kaukasus gebergte en volgde de Wolga naar de laagvlakten van centraal Rusland.

Dat dit geen fictie is bewijst een tekst uit het tablet; ‘De klacht van Uruk’. Hier volgen enkele regels uit het vers.

Zo verlieten al zijn goden Uruk,
ze bleven ervandaan;
ze hielden zich schuil in de bergen,
ze ontsnapten naar afgelegen vlakten’.

In het verre Rusland bouwden zij de stad Samara aan de rivier de Wolga en jaren later, na ruime aanwas van de bevolking, trokken de nazaten van die voormalige vluchtelingen oostwaarts de Oeral over en anderen gaan westwaarts tot in Estland en Finland. Zij worden in het ‘Oera Linda Boek’ aangemerkt als de ‘Finnen’. De Hongaarse groep zie ik als de ‘Kelten’. Taalonderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de Hongaarse Taal verwantschap heeft met talen van de ‘Fins-Oegrische’ Taalgroep. De Hongaarse Taal is sindsdien ingedeeld in de Fins-Oegrische Taalgroep. Vreemd genoeg verstaan de Finnen en de Hongaren elkaar niet! Wel kunnen de Hongaren twee volken in Rusland verstaan en andersom; de Chanten en de Mansen.

Volken in Siberië, achter de Oeral kunnen communiceren met de Hongaren. Finnen en Hongaren begrijpen elkaar evenmin als de Nederlanders de Russen kunnen verstaan. De Hongaarse Taalwetenschappers beweren overigens al meer dan 100 jaren dat hun unieke Taal afstamt van het... Sumerisch! Waar de Munabtutu verschijnen en nieuwe gebieden ‘doortrekken’ worden zij gezien als ‘magoi’, magiërs of magyaren.  Zij vallen op door hun geavanceerde wapens, techniek en hun vliegtuigen. De Hongaren noemen zich nog steeds ‘Magyaren’. Op hun trektocht naar centraal Rusland, de Roemeense laagvlakte en Hongarije zijn zij zeer waarschijnlijk door andere stammen en volken gevolgd. De Finse en Estse groep breidt zich ook uit, evenals die uit Samara...

xxx


xxx

en rond 1.800 jaren voor onze jaartelling bouwen zij een grote vloot. Zij schepen zich in en varen in zuidelijke richting...

en hier begint nu de aansluiting van Sitchin’s verhaal met het omstreden Oera Linda Boek. Ik vermoed dat degenen die het land Sumer ontvluchtten zo rond 2.200 jaren voor onze jaartelling, de eerste migratiegolf van de Sumeru was, die ik zie als de Friezen van het Oera Linda Boek. Zij verlaten gedwongen hun ‘Adland’ (Atland) vanwege overstromingen in Babylon, veroorzaakt door de laffe ingreep van Nergal, die in de geheime kamer van Marduk het instrumentarium van het waterregulatie-systeem tot gruis sloeg en daarmee de stad Babylon onder water zette. De tweede migratiegolf vindt plaats als de Munabtutu...

rond 2.024 voor onze jaartelling overhaast vertrekken tijdens het uitbreken van de atoomoorlogen tussen de goden van Egypte en Mesopotamië. Graag ga ik in op de namen Finnen, Friezen en Kelten. De namen ‘Friezen’ en ‘Kelten’ zijn mijns inziens simpelweg scheldnamen. Zij kregen die van de mensen waartussen zij zich vestigden. De Munabtutu, de vluchtelingen uit Mesopotamië kwamen uit het veel warmere Akkad en Sumer. Zij waren dan wel naar van te voren geplande gebieden uitgeweken, maar dat bracht wel een omslag teweeg en gewenning met zich mee. In centraal Rusland en later ook in Siberië en Finland was het aanmerkelijk kouder en zeker minder aangenaam dan in het zuiden, in Sumer. Dat gold zeker ook voor de groep in zuidelijk Europa.

Ze waren warmer weer gewend en de herfst en winter deed hen rillen en huiveren (winter = huiver, hiver en quiver). Nee, dan was de zomer beslist aangenamer, het was als in Sumer! Zo zijn zomer of somer, sommer en summer zeer zeker de benamingen voor de belangrijkste periode van het jaar. Ook de naam Finnen kan van vinnig komen, de vinnige koude die in het noorden kan heersen. Het is mogelijk dat we de namen moeten schrijven met een V, zodat er Vriezen en Vinnen komt te staan. Hoe dan ook het lijkt om de zomer te gaan! Wij delen een jaar op in 4 perioden, 4 seizoenen. maar deed men dat vroeger ook? Wat denkt u van voorjaar en najaar en van voorzomer en nazomer. Het lijkt hier dus om JAAR te gaan en om ZOMER, dat is de essentie. Zomer = Jaar.

Men kende dus drie perioden; de tijd voor de zomer, de zomer zelf en de periode erna! De winter is slechts het omslagpunt, het wikkelpunt tussen najaar/herfst en voorjaar/ lente. Het terugvallen (fall) van de natuur en na het wikkelpunt het ontspringen (spring) van alles. Dit alles lijkt mij een aanwijzing dat de voormalige Munabtutu, de vluchtelingen uit Sumer en Akkad in hun nieuwe woongebieden scheldnamen kregen omdat ze een warmer klimaat gewend waren en nu als enorme ‘koukleumen’ bekend stonden. Ze pasten zich aan en ook al kenden ze geen winter en wellicht ook geen herfst en voorjaar; ze leerden overleven. De overgang van de zomer naar de herfst was nog te doen maar die van de herfst naar de winter was heftig voor hen.

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl