Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Veroorzaakt de passage van Nibiru een poleshift?
Dinsdag, 16 mei 2017 19:54
PDF Afdrukken

Volgens de bekende onderzoeker Zecharia Sitchin dringt er iedere 3.600 jaar een onbekende planeet ons zonnestelsel binnen.

Een planeet die wij kennen als Nibiru of Planet X en die bij iedere passage voor enorme verwoestingen door bijvoorbeeld vulkaanuitbartingen en overstromingen op aarde zorgt.Als je gelooft dat er iedere 3.600 jaar een mini zonnestelsel onze streken aandoet en zorgt voor grote verstoringen waaronder een fysieke verschuiving van de polen (poleshift) op aarde, dan weet je dat er als gevolg van die poleshift ook een geweldige vloedgolf zal ontstaan, ver landinwaarts, waarbij grote delen van de wereld onder water zullen komen te staan.

Uiteindelijk zal dan misschien een deel van het water weer terugstromen, maar het kwaad is dan natuurlijk al geschied.

Maar, ook al geloof je niet in naderende planeten, dan zijn er nog een aantal helderzienden en waarzeggers geweest die eveneens voorspellen dat er een plotselinge vloedgolf zal optreden waardoor een groot deel van de wereld, en dan met name de kuststreken, onder water zullen komen te staan, zoals de bekende “slapende profeet Edgar Cayce:

Het grootste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen. Japan zal uiteindelijk in de zee verdwijnen.xxxDe bovenstaande kaart is afkomstig van de Zetatalk website, waar Nancy Lieder de scepter zwaait en zij zegt in contact te staan met een buitenaardse beschaving, de Zeta’s. Zij schrijft al jaren over de nadering van Planet X oftewel Nibiru en de gevolgen van de komende poleshift.

Zij adviseert iedereen om tenminste op 160 kilometer afstand van de kust te gaan wonen en dan ook nog minimaal op een hoogte van ongeveer 65 meter boven zeeniveau. Voldoet jouw locatie niet aan die voorwaarden, dan loop je grote kans natte voeten te krijgen volgens Nancy.

Zij illustreert dit met een interessant voorbeeld, de piramides bij Gizeh in Egypte:

Alhoewel deze locatie aan de voorwaarde voldoet van minimaal 160 kilometer van de kust ligt Gizeh op een hoogte van rond de 20 meter en waar dat in normale gevallen wellicht genoeg zou zijn, is dat hier niet het geval wanneer je je vlak naast een grote rivierdelta bevindt, zoals dat met de piramides aldaar.

Er zijn onlangs artikelen gepubliceerd die aantonen dat in ieder geval een deel van de piramides onder water heeft gestaan, waaruit men dan afleidt dat de piramides ouder zijn dan gedacht en gebouwd moeten zijn voor de zondvloed.

Volgens Nancy Lieder zijn die piramides inderdaad, in ieder geval voor een deel, onder water komen te staan, omdat ze zich bevonden in Nijldelta. Tijdens de poleshift verzamelt zich zoveel water in een rivierengebied zoals daar met de Nijl, dat het geen kant op kan en zorgt voor enorme overstromingen.

Zij zegt dat de piramides van Gizeh gebouwd zijn rond 4.000 voor Christus en dienden als navigatiebakens voor de nog op aarde aanwezige Anunnaki en dat de laatste passage van de planeet Nibiru ongeveer 3.600 jaar geleden plaatsvond en zorgde voor enorme vloedgolven (zondvloed).


xxx

Dat de piramides veel ouder zijn gedacht, daarover schrijven wij al jaren. Ook de eerder genoemde Edgar Cayce heeft altijd gezegd dat de Grote Piramide rond 10.000 voor Christus werd gebouwd.

Wanneer we ervan uit gaan dat het mini zonnestelsel iedere 3600 jaar langskomt en we terug rekenen, dan zien we dat sinds 10.000 voor Christus er verschillende passages geweest moeten zijn, waarbij misschien niet bij iedere passage een poleshift optreedt. De ene passage is wellicht heftiger dan een andere.

Wanneer we dan aannemen dat de nadering en passage van Nibiru binnen niet al te lange tijd zal plaatsvinden, komen we voor de laatste passage uit ergens rond 1600 voor Christus.

De keer daarvoor zou dan rond 5200 voor Christus liggen en die daarvoor 8800 voor Christus.

Dat betekent dat wanneer Edgar Cayce gelijk heeft en er iedere 3.600 jaar een passage plaatsvindt en er binnen niet al te lange tijd er dus wéér een gaat komen, er sinds de bouw van de piramides drie passages hebben plaatsgevonden.

Heeft er dan bij alle drie de passages een poleshift en enorme vloedgolf plaatsvonden of misschien bij twee, of misschien maar bij één?

Volgens de Wikipedia heeft men de christelijke bijbel ongeveer 600 jaar voor Christus geschreven in Babylon en daar komt inderdaad een zondvloed in voor. Een fenomeen dat waarschijnlijk het gevolg is van de passage van Nibiru, waarbij de poleshift een dusdanige vloedgolf veroorzaakt dat zo goed als de complete wereld onder water komt te staan.

Dan zou er dus heel goed, een duizend jaar daarvoor, een zondvloed hebben kunnen plaatsvinden.

Er wordt vaak gezegd dat de zondvloed in de Bijbel gekopieerd zou zijn uit oudere verhalen die ook de ronde doen in het Midden Oosten zoals het Gilgamesj Epos.

Een epos waar het verhaal van een zondvloed in voorkomt, maar dat ouder is dan 1.600 voor Christus. Het Gilgamesj-epos is een van de oudste literaire werken. De oorsprong van dit heldendicht ligt waarschijnlijk in het Sumer van ca. 2100 v.Chr. Gilgamesj zelf zou koning zijn geweest in Uruk rond 2620 v.Chr. Het epos werd ontelbare malen overgeschreven en bewerkt en het verspreidde zich over een groot gebied.

Het is wel interessant om op te merken dat de Bijbel en het Gilgamesj-epos beide de Zondvloed noemen. Dit is te danken aan het feit dat dit verhaal uit het Gilgamesj-epos in het gehele Midden-Oosten verteld werd. Het verhaal van de zondvloed komt ook terug in het nog oudere Atrahasis-epos. Tot in de twintigste eeuw vertelden verhalenvertellers dit verhaal door. Een fragment van tablet 7 is gevonden in Megiddo, bij Haifa in Israël, mogelijk uit ca. 1300 v.Chr. Het grootste deel van de Bijbel zou pas vanaf 586 v.Chr. in Babylon zijn geschreven.


We hebben eerder geschreven over dit oeroude epos:

Het Atrahasis-epos is een oeroud, Babylonisch epos dat vooral bekend is vanwege het zondvloedverhaal dat erin verteld wordt. Dit zondvloedverhaal is ongeveer hetzelfde als dat op het elfde tablet van het Gilgamesj-epos en vertoont ook grote overeenkomsten met het latere verhaal in de Bijbel. Het begint als volgt:

"Toen de Goden in plaats van de mensen,
het werk deden, de lasten droegen,
werd de last voor de Goden te groot,
Het werk te zwaar,
de inspanningen te veel,
De grote Annunki lieten de Igigi,
zeven keer die hoeveelheid werk doen,
Anu hun vader was koning."


Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er zo’n 12.000 jaar geleden op aarde iets is gebeurd, waardoor er plotselinge klimaatveranderingen optraden. Zij wijten dit aan de inslag van asteroïden of kometen, maar dit kan natuurlijk ook heel goed veroorzaakt zijn door de passage van Nibiru. Bovendien is een onderdeel van dat passageproces ook het veelvuldig voor komen van asteroïden. Wanneer we aannemen dat het Atrahasis Epos het oudste geschrift op aarde is en misschien dateert van zo’n 5.000 jaar voor Christus, dan is het logisch om te veronderstellen dat de poleshift en bijbehorende vloedgolf, zondvloed uit dat epos, plaatsvonden tijdens de passage rond 8.800 voor Christus.

We komen dan uit op ongeveer 11.000 jaar geleden en dat ligt aardig dicht in de buurt van de voorgaande plotselinge klimaatverandering.

Het Gilgamesj Epos zou dan betrekking kunnen hebben op de passage van rond 5.200 voor Christus en de zondvloed in de Bijbel zou dan betrekking hebben op de laatste, 1.600 voor Christus.

Wanneer bovenstaande klopt, dan is het aannemelijk dat er tijdens iedere passage van het mini zonnestelsel Nibiru een poleshift plaatsvindt en dat er niets is gekopieerd, maar dat er wordt verteld over verschillende passages (zondvloeden).

We staan graag open voor meningen die kunnen aantonen dat er niet bij iedere passage een poleshift plaatsvindt, want het is een fenomeen waar we met z'n allen nu niet bepaald op zitten te wachten. Wel is duidelijk dat de polen geleidelijk van positie veranderen en dat mogelijk een voorbode kunnen zijn.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl